about
Toon menu

De uitgestoken hand van de NV-A

De NV-a wil zorgen voor een wisselmeerderheid in de kamer. Alle redenen voor militanten van sociale bewegingen om ongerust te zijn. De vrijstelling van 1880 € voor niet-spaarproducten zijn een stimulans om speculanten nog een extra voordeel te geven maar waar ik nog meer voor vrees ,is voor het volkskapitalisme . Gewone burgers die zich op de beurs begeven in de wetenschap dat er op de opbrengsten beneden die drempel geen belastingen moeten betaald worden. Ze vergeten dan dat al het...
Lees meer

Wie wint volgens de BBI? ACW of NVA??

Wie de beslissing van de BBI als overwinning mag claimen vind ik onbelangrijk. Feit is dat “mijn” sociale beweging weer in diskrediet wordt gebracht. Ik kan nu weer zeuren over de zeer verkeerde keuzes die door onze experten inzake financiën destijds werden gemaakt maar dit brengt geen aarde aan de dijk. Erger is dat de fascistische rechterzijde ( ik vind geen beter woord) de christelijke arbeidersbeweging probeert monddood te maken en neem van mij aan ze zullen geen kans laten ligg...
Lees meer

Kindergeld hoeft geen sociale correctie

Bij de 6e staatshervorming heeft men het onheuse idee gehad om de kinderbijslag naar de gemeenschappen over te hevelen. Dit zet de politieke partijen aan om elk volgens zijn ideologische overtuiging een specifieke regeling binnen zijn gemeenschap te voorzien. Kinderbijslag is een recht voor ieder kind. Ieder kind heeft dezelfde kosten inzake voeding kleding enzovoort. Eventueel zou men voor het eerste kind wat meer kunnen voorzien omdat er éénmalige kosten zijn voor het eerste kind...
Lees meer

Kaartjesknippers in elk station

Vandalisme en persoonlijke aanvallen  van allerlei aard is in vele gevallen een uiting van ongenoegen , het gevolg van uitsluiting , het ontbreken van toekomstperspectieven……Als maatschappij dragen we hier een enorme verantwoordelijkheid. Kiezen we in het stemhokje voor kandidaten en partijen die iets willen doen aan de oorzaak of hun heil vinden in repressief optreden. Dezer dagen worden we weer geconfronteerd met agressie op de trein. De verantwoordelijk treinbegeleider staat er...
Lees meer

NV-A toont zijn ware gelaat

Ik kan het niet nalaten om toch even te reflecteren over het voor het werkvolk desastreuze programma van de zwart-gele jongens . Belastingen omlaag: Ze willen de belastingen verlagen door o.a. de werkloosheidsuitkeringen na drie jaar af te schaffen en de overheidstewerkstelling af te bouwen. De zeer hoge inkomens die de fameuze 50 % moeten betalen bestaan niet, deze inkomensgroep wordt betaald via vennootschappen die ze zelf oprichten en een fiscaal gunstregime hebben. De fameuze...
Lees meer

Links Nationalisme draagt de tegenstrijdigheid in zich

Naar aanleiding van een opiniestuk van Bert Anciaux in De Morgen en het ontslag van een NV-A gemandateerde werd er deze week veel geschreven over het linkse nationalisme. Nationalistisch links voel ik aan als aan tegenstrijdigheid. Links betekent voor mij “onvoorwaardelijke “ solidariteit los van enige taal, ras, godsdienstige  of filosofische voorkeur. Nationalisten consentreren zich op het wij en zij verhaal. Ofwel worden we door anderen benadeeld , denk maar aan de uitdrukking...
Lees meer

Klussen voor een uitkering

Rik Daems haalde weer een oud populistisch idee uit de kast: werklozen moeten klussen voor hun uitkering. Voor het “activeren” van werklozen gebruikt hij een agressieve methodiek, verminderende uitkering in de tijd en werken voor de overheid zijn de liberale recepten. Hij stelt dat de besparingen in het aantal gemeenteambtenaren gedeeltelijk kan gecompenseerd worden door werklozen vrijwilligerswerk te laten doen. Dit is op zijn zachtst gezegd een kromme redenering. Wanneer 90 000...
Lees meer

Splitsing sociale zekerheid een achteruitgang van onze beschaving

In het artikel “ZEGT” (ACW-Visie 27/9) laat Servais Verherstraeten zich euforisch uit over het feit dat één vierde van de sociale zekerheid geregionaliseerd wordt. Dit te moeten horen uit de mond van een ACW-mandataris deed mij als gedreven syndicalist de wenkbrauwen fronsen, zelfs een vorm van verontwaardiging overviel me. Vele jaren geleden verenigden kleine vakbonden en ziekenfondsen zich om hun draagvalk te vergroten. Deze bonden zorgden ervoor dat onze sociale zekerheid op een...
Lees meer

GODSDIENST OPIUM

In mijn jeugdjaren werd mij duidelijk gesteld dat het goddeloze communisme verwerpelijk was, in de geest waarin mijn moeder op groeide (moeders zorgende voor de opvoeding) perfect te begrijpen.. Bij het ouder worden  rees bij mij de vraag? Christendom en de ijver voor een herverdelende en solidaire maatschappij van linkse mensen hebben toch veel gemeen? Inderdaad velen vanuit een verschillende achtergrond: gelovig anders gelovig ,niet gelovig hebben gemeenschappelijke doelstellingen...
Lees meer

H.BOGAERT : AMBTENAREN KUNNEN ONTSLAGEN WORDEN

Staatssecretaris Bogaert klopt zich op de borst : Hij heeft de vaste benoeming van de ambtenaar afgeschaft . Nu kunnen ze ook ontslagen worden. Dit is puur populisme . Dat die luie ambtenaren kunnen ontslagen worden klink goed in de oren van de rechterzijde in onze maatschappij. In wezen verandert er eigenlijk niks. In het vroeger evaluatiesysteem kreeg de ambtenaar een “signalement” (dit was de geijkte wettelijke term ) Hij die als signalement onvoldoende kreeg kon onmiddellijk o...
Lees meer

Links en Rechts, theoretische begrippen??

Rechts We betalen teveel belastingenEr moeten meer gevangenissen komen om de criminaliteit te bezwerenAsielzoekers moeten zo snel mogelijk het land verlaten.Mensen met een hoofddoek moeten zich aanpassen. Dit zijn slogans waarmee de rechterzijde succes oogst. Links Belastingen zijn het instrument bij uitstek om de rijkdom eerlijk te herverdelen.Als men mensen uitsluit ,niet waardeert en  in armoede laat verkommeren ontstaat criminaliteit , veel gevangenissen gaan daar niks aan v...
Lees meer

Maaltijdcheques afschaffen een goed idee?

Maaltijdcheques afschaffen is een idee van onze vicepremier Vandelanotte. Hij werd hierin ondersteund door Rik Daems van de Open-VLD. Met afschaffen doelt men op de rompslomp die deze vorm van beloning teweeg brengt. De horeca en voedingssector is tegen want ze riskeren heel wat inkomsten te missen. Het gaat hem echter niet over die vorm van verloning op zich maar om de praktische modaliteiten. De eigenlijke discussie zie ik echter veel ruimer. Deze cheques zijn niet minder dan ee...
Lees meer

OVERHEIDSBEDRIJVEN en de rol van de STAAT

De rol van de overheid in “overheidsbedrijven” werd door Didier Reynders in vraag gesteld. Een vermindering van het overheidsaandeel tot beneden de 50% heeft volgens hem en zijn geestesgenoten alleen maar voordelen. De toplonen zouden dan kunnen betaald worden conform de regels in de privaatsector, de rol die deze bedrijven ”moeten” spelen in ons maatschappelijk bestel kunnen bij wet worden vastgelegd. Bij deze denkpiste heb ik toch een paar bedenkingen: Dat de markt hoge lonen cr...
Lees meer

‘De Morgen en de nominatie voor onderzoeksprijs’

De verslaggevers Samyn en Buxant zijn genomineerd voor hun speurwerk van ‘hoog niveau’ (DM 24/08). Deze journalisten schreven over de manier waarop de christelijke vakbond ACW zelf gebruik maakte van de notionele intrestaftrek. Hiermee namen ze een loopje met de werkelijkheid. Het ACW is de koepel van de christelijke arbeidersbeweging en is geen vakbond. Het ACV is als vakbond, een deeltak van de ACW-koepel. Dit syndicaat gebruikte nooit de notionele intrestaftrek en zal dit oo...
Lees meer

Is 50% overheid het maximum?

Het overheidsbeslag mag maar maximaal 50% bedragen van het nationaal inkomen. Dit statement wordt ons van alle kanten om de oren geslingerd.De liberale partijen zoals open VLD en NV-A vinden zelfs dat het nog veel lager moet. Het overheidsbeslag fnuikt immers onze creativiteit en onze ondernemingszin. Wanneer ik de teksten van het Innestocongres van de Christendemocraten er op na lees dan gaan ook zij in deze denkrichting mee. De verslagenheid binnen het ACW heeft er duidelijk voor...
Lees meer