about
Toon menu

Burgeranalyse - politiek bedrijf - dienstbaarheid: dl. 2 remedie maatschappelijke inzet

Inzet Niet alle, maar veel jongeren zijn niet meer gewend: zich langdurigzich gratis, zonder eigenbelangzich onder gezag van een meerdere in te zetten voor anderen, een groep of de gemeenschap.Ook voor de ‘Vrijdaggroep’ is burgerdienst een hefboom om het samenleven in diversiteit te verbeteren. De Vrijdaggroep bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten. < https://www.v-g-v.be/nl/ >   Mijn pleidooi Daarom pleit i...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - dienstbaarheid: dl. 1 maatschappelijke inzet

Welke dienstbaarheid? De dienstbaarheid valt uiteen in twee takken: die van de overheid naar de burger en die van de burger naar de overheid. Wat het gedeelte van de overheid naar de burger betreft is er vooral veel besparing.Er wordt steeds maar weer bespaard in fundamentele zaken zoals onderwijs en zorg voor de medemens. En dan probeert diezelfde overheid via recrutering van vrijwilligers de ontstane lacunes te doen opvullen. Maar dat is niet het enige. Ook de civiele bescherming moet drasti...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - onderwijs: dl. 3 remedie opvoeding & onderwijs

Beleid Het wordt duidelijk hoog tijd dat de beleidsvoerders, zowel uit de politiek als uit de onderwijskoepels, het werkveld en dan vooral de expertise van onze leerkrachten naar waarde schatten en hun beleidsideeën grondig aftoetsen vooraleer deze eenzijdig op te leggen.Het is duidelijk dat een grondige, zelfs radicale wijziging in het onderwijsbeleid zich opdringt. We moeten dringend werk durven maken van de invoering van een echte kwaliteitscultuur. De school moet terug de plaats zijn waar i...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - onderwijs: dl. 2 het grote alarm

Het aantal alarmsignalen uit het onderwijs is stilaan niet meer op twee handen te tellen... Veel problemen die ons onderwijs vandaag teisteren zijn terug te voeren op foute beleidskeuzes, al dan niet uit het verleden. Op vlak van de beleidskeuzes dragen de onderwijsministers en de partijen die de bevoegde regeringen vorm(d)en een verpletterende verantwoordelijkheid. De ontegensprekelijke kwaliteitsdaling van ons onderwijs is immers een rechtstreeks gevolg van hun daden. Maar ook de onderwijskoe...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - onderwijs: dl. 1 het grote (on)gelijk

Kosteloos onderwijs, laat me niet lachen. Dat naschoolse opvang en schoolmaatijden door ouders betaald moeten worden, is nogal evident.Maar allerlei schoolse educatieve uitstappen kosten handenvol geld. De school kan het niet betalen van hun magere subsidies. Nochtans kunnen die heel zinvol zijn en horen ze feitelijk in een modern onderwijs thuis; leerplannen en inspectie laten dat duidelijk horen.En de onderwijsministers, die alleen maar in het nieuws willen komen, beknibbelen niet alleen op o...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 10 remedie levensbeschouwelijke praktijk

Neutraliteit van de overheid De overheidsneutraliteit moet zich niet beperken tot de overheidsgebouwen en het onpartijdig handelen van de ambtenaren (ook leerkrachten), maar moet ook zichtbaar zijn in de levensbeschouwelijk-neutrale kledij van ambtenaren.Trouwens, een werkgever heeft het recht de kledingvoorschriften op zijn werkvloer te bepalen. In heel wat beroepen is dat zelfs heel specifieke kledij. En dat betekent geenszins dat de werkgever hierdoor tegen een specifieke levensbeschouwing i...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 9 islam

Op weg naar een Europese Islam? Tijdens de afgelopen vier decennia heeft zich in Europa, België en Vlaanderen in het bijzonder een islam ontwikkeld die zich tot op heden transformeert, niet enkel op sociaal­-maatschappelijk vlak maar ook op religieus en organisatorisch vlak, mede door nationale en internationale gebeurtenissen.De introductie van de islam in Europa of zeg maar de ontmoeting van de Europeanen met de moslims gebeurde via vijf hoofdwegen: arbeidsmigratie, gezinsmigratie, studenten...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 8 secularisatie

De basis Een hele groep mensen uit onze westerse maatschappij ontleent een belangrijk deel van hun persoonlijkheid aan het geloof. Het is dus op z’n minst nuttig te begrijpen hoe gelovigen denken en wat voor hen heilig is. Anderzijds is het ook vanuit gelovig standpunt belangrijk te beseffen dat godsdienstregels niet boven de wet en de afspraken van de rechten van de mens staan.Autochtone Belgen zijn grotendeels ongelovig en diepgelovige mensen zijn tegenwoordig immigranten. Daarbij is het ook...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 7 humanisme

Het uitgangspunt van het humanisme is om te streven naar een leven zonder anderen schade te berokkenen. Het humanisme wordt door humanisten beschouwd als een levensbeschouwing die, in tegenstelling tot alle religieuze levensbeschouwingen een coherente set van kennis en idealen hanteert, gebaseerd op rationaliteit en empathie. Humanisme is, net als wetenschap, dynamisch en voor herziening vatbaar. Wanneer er argumenten zijn om het humanisme in het licht der rede te herzien, dan kan dat en dan moe...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 6 christendom

Wat is waarheid en wat niet en wie bepaalt dat? In de 2de eeuw na Christus waren er 3 christelijke stromingen: de Pauluspartij met mensen als Marcion en Valentinusde joods-christelijke groep met iemand als Hermasde Petruspartij, waaronder de latere paus Pius De Petruspartij won het pleit en leverde de paus. Meteen excommuniceerde men de kopstukken van alle andere partijen en wierp men 3 grote katholieke dijken op: de waker = de Apostolische Canon: men bepaalde welke geschriften in de bijbel...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 5 godsdienstfundamentalisme

Inleiding Lucas Catherine poneert boeiende stellingen over het ontstaan van het godsdienstig en politiek fundamentalisme. Ik kan me hierin volledig vinden.Catherine, Lucas / En de mens schiep God .- Epo .- 2012 .- ISBN 978 94 91297 25 0 Abu al Ala al Ma’ari (973-1057), een arabische dichter en filosoof, kende het jodendom, het christendom en de islam heel goed. Hij noteerde zijn ideeën in gecompliceerde versvormen en hekelde hierbij zowel: de wereldlijke machthebbersIk leef in een land waarva...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 4 godsdienstvrijheid

'Wie godsdienstvrijheid interpreteert als de vrijheid om de bron van recht te kiezen, verlaat het pad van de Verlichting' 'Wie godsdienstvrijheid interpreteert als de vrijheid om de bron van recht te kiezen, verlaat het pad van de Verlichting: niet God, maar alleen de mens creëert de geldende wet in de samenleving.’ Dat zei moraalfilosofe Tinneke Beeckman van de Vrije universiteit Brussel in de hoorzitting van de Kamer rond de herziening van de Grondwet. Godsdienst verklaart de hiërarchie di...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 3 heilige boeken

De 3 tradities: jodendom, christendom, islam ‘Heilige teksten’ zijn een product van hun tijd. De joden met hun Thora, de islam met de Koran, de christenen met de Bijbel vormen hierop dus geen uitzondering. Die ‘antieke’ teksten moeten in hun ontstaanscontext geplaatst worden en zijn slechts 'heilig' in de mate dat ze evolutionair aanpasbaar zijn. Zowel de Bijbel als de Koran bevatten allesbehalve vreedzame teksten.Schrijver Dimitri Verhulst benadrukt in zijn boek ‘Bloedboek' dat de God van de...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 2 wetgeving

'De neutrale overheid is er voor zowel gelovigen als vrijzinnigen: beiden moeten ze die dus verdedigen' Bovenstaande schreef Patrick Loobuyck, moraalfilosoof verbonden aan de universiteiten van Gent en Antwerpen op 2017/03/16 in Knack.beOnze samenleving is gebaseerd op het inzicht dat we het best aan politiek doen op basis van vrijheid en gelijkheid. De overheid moet al haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelen.Wie nu die uitgangspunten vrijheid en gelijkheid aanvaardt, moet ook i...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - levensbeschouwing: dl. 1 opium voor het volk

Religie is opium voor het volk Doorheen de ontstaansgeschiedenis van de mens was er altijd een vorm van religie. De accenten waren verschillend, maar de essentie bleef grotendeels dezelfde. Nagenoeg altijd was er een diep respect voor een vaderlijke, scheppende kracht die ergens boven ons huist. En bijna overal was er grote aandacht en dankbaarheid voor moeder aarde, zij die ons van voedsel en al onze materiële benodigdheden voorziet. Als mensheid leefden we vanuit de ervaring van een grote ve...
Lees meer