about
Toon menu

Petitie: Neen aan de vastgoedlobby. Ja, aan de belangen van de Antwerpenaren

dinsdag 21 november 2017
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • (Foto: 'Samen')

Steeds meer worden de nauwe banden tussen het Antwerpse stadsbestuur en Land Invest Group duidelijk. Het Antwerpse college zette de lichten op groen om samen met Land Invest Group het grootste bouwproject van Antwerpen te realiseren. Het negeert daarbij alle negatieve adviezen over de leefbaarheid in de buurt.

'Samen' vraagt dat de goedkeuring wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de nauwe banden tussen het Antwerps college en Land Invest Group. Groen & sp.a diende daar gisteren een klacht over in. 'Samen' is een progressieve samenwerking tussen Groen, sp.a en progressieve Antwerpenaren. Het is hun ambitie om door de handen in elkaar te slaan een nieuw progressief stadsbestuur te vormen. Dat doen ze door de krachten te bundelen met alle progressieve Antwerpenaren, van binnen én buiten de politiek en aan de hand van een petitie.


'Samen' steunt naar eigen zeggen op vijf 'Stadsbeelden'

 

1. ‘t Stad is een springplank voor iedereen

Stadsbeeld1.jpgGenoeg centen om te leven, een dak boven je hoofd, je veilig voelen: zonder deze zekerheden is het onmogelijk om een goed leven uit te bouwen. Iedereen moet mee zijn. 

Meer woningen, beter onderwijs, eerlijke jobs en betaalbare zorg. Op al deze terreinen staan de meters in het rood. Actie is dringend nodig. Wij gaan voor een stad die een springplank is naar een beter leven, niet voor enkelen, maar voor ons allemaal.

Iedere Antwerpenaar verdient een mooie toekomst. We zorgen voor gelijke kansen zodat we dit ook echt kunnen waarmaken: op de woonmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de zorg en vrije tijd. We maken werk van armoedebestrijding. Zo wordt ‘t stad een springplank, niet voor enkelen, maar voor iedereen. 

We willen dat alle Antwerpse jongeren hun draai vinden in het onderwijs en een studie kunnen volgen die bij hen past. Technisch en beroepsonderwijs zijn geen troostprijzen maar stevige opleidingen die onder meer toegang bieden tot goede jobs. En alle ondernemers die hiervoor zorgen verdienen bewondering en steun. We willen ouders nog actiever ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen, want de plaats waar je wieg staat, bepaalt vandaag nog te veel je toekomst.  

Stadslucht maakt vrij. In de stad kan je jezelf zijn. Diversiteit, in al zijn vormen, is een kenmerk van de stad. Onze focus is: hoe kunnen we elkaar sterker maken? 

Enkele van hun voorstellen

 • Een masterplan zodat iedere jongere een diploma haalt: met de klemtoon op kinderopvang, lagere school en een brede eerste graad in het middelbaar onderwijs.
 • Werkgevers worden aangemoedigd om voldoende leerplekken voor het onderwijs te voorzien.
 • Het stimuleren van lokale middenstand is een speerpunt in stads- en wijkontwikkeling. Bij heraanleg van straten en pleinen of bij grootschalige vernieuwing worden zij nauwer betrokken.
 • De sociale economie wordt gestimuleerd en actief uitgebouwd.
 • Een nieuwe havenstrategie die bestaande banen garandeert, nieuwe jobs creëert en innoveert.
 • Huisjesmelkerij wordt echt aangepakt. We zorgen voor meer sociale en betaalbare woningen. We vergroten hiervoor de slagkracht bij AG Vespa en de sociale huisvestingmaatschappijen.
 • Het sociale middenveld dat jaren aan expertise heeft opgebouwd, is een belangrijke speler en partner in het sociaal beleid.
 • Discriminatie wordt eindelijk aangepakt: door gerichte praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt creëren we eerlijke kansen voor iedereen.
 • Het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke symbolen in publieke loketfuncties is toegestaan. 

2. In ’t stad gaat het vooruit

Stadsbeeld2.jpgDe Antwerpenaar heeft geen zittend gat, die wil vooruit in het leven en in de stad. Gedaan met files die onze kostbare tijd verspillen: we maken werk van alternatieven. We bouwen een stad op maat van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Auto’s zijn welkom, maar ze zijn de gast, niet de koning. 

De Antwerpenaar heeft geen zittend gat, die wil vooruit. We hebben allemaal plannen, vrienden en familie die we willen zien, misschien ook (klein-) kinderen die op ons wachten in de crèche of op school. Antwerpen is daarnaast ook een knooppunt in België en Europa: velen passeren elke dag onze stad waardoor onze wegen dichtslibben.

De laatste jaren staan we meer dan ooit stil. Wij vinden het hoog tijd voor echte keuzes, voor een sprong naar een toekomstgericht mobiliteitsbeleid, in navolging van trotse buitenlandse steden. Wij durven die sprong te wagen.

De ruimte in de stad is schaars, we moeten elke vierkante meter omdraaien voor we hem weggeven. We willen eerst en vooral dat het centrum van de stad en de districten onderling beter bereikbaar worden met openbaar vervoer en fiets. Sluipverkeer weren we uit de woonwijken. Auto’s zijn welkom in de stad, maar als gast en niet als koning.

We maken duidelijke keuzes. We bepalen welke assen er zijn voor welke vervoersmiddelen en voeren een autoluwe zone in in het centrum. We werken voor elk district een ruimtelijk en mobiliteitsplan uit, waarbij wijkcirculatieplannen centraal staan.

Enkele van hun voorstellen.

 • Het STOP-principe wordt in ere hersteld: eerst komen de stappers, dan volgen de trappers, dan het openbaar vervoer en ten slotte zetten we in op het personenvervoer. Het openbaar domein wordt aangelegd met kinderen, ouderen en minder mobielen als norm.
 • De woonwijken zijn autoluw. Sluipverkeer wordt tegengegaan, parkeren in woonwijken door niet-bewoners wordt ontmoedigd.  
 • Bezoekers raken snel in het centrum via parkings aan de rand en vlotte tramverbindingen die hen naar het centrum brengen. Ook de bewoners van buiten de kernstad krijgen snelle fiets- en openbaarvervoer-verbindingen naar het centrum en de andere districten.
 • Verkeersveiligheid wordteen topprioriteit.
 • Het stadscentrum krijgt een autoluwe zone van de Schelde tot Turnhoutsepoort. Dit geeft ademruimte aan bewoners en ondernemers.

 

3. In ’t stad is alles dichtbij

Stadsbeeld3.jpgIn onze stad vind je alles om de hoek: kinderopvang, scholen, winkels, sport, cultuur, politie, parken en speelpleinen. Wonen in de stad betekent niet dat we als sardines in een blik leven. We maken werk van meer open ruimte en groen in de buurt, plekken waar we ons volledig kunnen uitleven en plekken waar we helemaal tot rust kunnen komen.

Vraag aan een Antwerpenaar waar hij woont en het antwoord zal zijn wijk zijn. Van Linkeroever tot het Kiel, van Ekeren tot Valaar. We willen dat je in elke wijk alles vindt dat je nodig hebt: kinderopvang, scholen, gezondheidszorg, sport, de wijkpolitie. Kunst en cultuur brengen mensen samen, ook in onze wijken. 

De districten zijn geen aanhangsel van de Grote Markt. Het districtsniveau wint aan belang en krijgt meer armslag. Zo kan het bestuur dicht bij de mensen staan. Zo worden districten nog fijnere buurten met veel troeven en voldoende aanbod: je kan in elk district terecht om aangifte te doen bij de politie, te sporten of gewoon elkaar te ontmoeten. 

Wonen in de stad betekent niet dat we als sardines in een blik moeten leven.Het betekent wel dat we de open ruimte samen delen. Daarom maken we werk van meer open ruimte en groen in de buurt, plekken waar we ons volledig kunnen uitleven en plekken waar we helemaal tot rust kunnen komen. 

Voor iedere senior en voor iedereen die ooit ziekt wordt, zijn goede zorgen dichtbij, bereikbaar én betaalbaar. We zijn trots op onze goede kinder-, gezondheids- en ouderenzorg. Daar zetten verder op in. De stad heeft de regie in handen en waakt over de kwaliteit en de betaalbaarheid, ook in de private sector. 

Enkele van hun voorstellen.

 • We willen in elk district een bloeiende handelskern, we tekenen een toekomstplan uit voor de lokale winkelstraten.
 • We zorgen voor voldoende scholen die ook toegankelijk zijn voor de buurt: er kunnen activiteiten georganiseerd worden en er kan gespeeld worden buiten de schooluren.
 • We zetten in op sport- en cultuurinfrastructuur en ontmoetingsruimtes in elk district.
 • Iedere Antwerpenaar krijgt toegang tot groen en parken in de buurt, bijvoorbeeld via de sloop van leegstaande gebouwen, daar waar het kan beton vervangen door groen, afgesloten ruimtes open
 • We stimuleren publieke markten, ook in nieuwe of vergeten stadswijken.
 • Senioren kunnen blijven wonen in de wijk die ze kennen.

 

4. ’t Stad is gezond

Stadsbeeld4.jpgWeg met dieselmotoren, vervuilende wagens en bussen die zwarte rookpluimen in onze lucht jagen. We zetten een dak bovenop de Antwerpse ring We maken er een zaak van om ieder jaar wat minder CO2 uit te stoten zodat onze stad klimaatneutraal wordt. We planten nieuwe bomen.

We tekenen een netwerk uit van groendaken. We versieren onze straten met geveltuinen en groenslingers. Zo blijven we allemaal langer fit en gezond. En als we toch ziek worden, dan is goede zorg voor iedereen dichtbij, bereikbaar én betaalbaar. 

Jong en oud, sporter of niet-sporter, buitenmens of binnenmens, we willen allemaal een gezonde en schone stad. Onze stad moet schoner. We zetten een dak bovenop de Antwerpse ring. We maken er een zaak van om ieder jaar wat minder CO2 uit te stoten zodat onze stad klimaatneutraal wordt. De haven moet meer circulair worden; dit wil zeggen: van afval maken we nieuwe grondstoffen. Zo vervuilen we minder. We willen een voorbeeldhaven worden in Europa.

We ondersteunen duurzaam wonen en innovatie in nieuwe projecten. Groendaken worden de norm. Op luchtfoto’s  zullen niet langer grijze daken maar wel groene oases te zien zijn. Ook bestaande woningen hebben nood aan een inhaaloperatie. Gezond en energiezuinig wonen mag geen privilege zijn van diegenen die het zich kunnen veroorloven. Gezond en energiezuinig wonen is een recht.

Niet alleen onze huizen, maar ook onze straten zijn er om te wonen en te leven. We geven de straten terug aan de bewoners voor meer ontmoeting en spel. In woonwijken wordt sluipverkeer geweerd en is de voetganger koning. En waar buren dit willen, kunnen ze makkelijk een speelstraat inrichten voor hun kinderen.

Enkele van hun voorstellen. 

 • ’t Stad wordt klimaatneutrale hoofdstad met de properste haven van Europa. We gebruiken de restwarmte van de haven en een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in de haven voor de verwarming van alle Antwerpse gebouwen.
 • Verhuurders worden aangemoedigd om huurwoningen te isoleren. Als stadsbestuur maken we het mogelijk dat mensen met een lager inkomen ook hun huis kunnen isoleren en energiearm maken.
 • We gaan voor busvervoer zonder uitstoot, en worden de hoofdstad van elektrisch rijden.
 • De nieuwe ISVAG-verbrandingsoven moet in de haven staan, niet in een woonwijk.
 • We breiden het aanbod eerstelijns geestelijke gezondheidszorg uit in samenwerking met Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG’s), ook voor jongeren.
 • We gaan voor een refter-revolutie, met gezonde lunch en snacks op school.
 • Er komen bijkomende wijkgezondheidscentra.

 

5. In ’t stad ben je gerust

Stadsbeeld5.jpgIedereen moet zich veilig en beschermd voelen in onze stad. Daarom gaan we voor een politie dichtbij die iedere Antwerpenaar, ongeacht kleur of rang of stand die ook heeft, op dezelfde manier behandelt We maken duidelijke afspraken over hoe we samenleven in onze stad. 

We kiezen altijd eerst voor de dialoog. We zijn zacht als het kan, kordaat als het moet. Voorkomen beter is beter dan genezen. We investeren in sport, jeugdwerk, samenlevingsopbouw en opvoedingsondersteuning. Terreinen die we sowieso enorm belangrijk vinden, en die bovendien een goede buffer zijn tegen criminaliteit.

Iedereen wil zich veilig en beschermd voelen in onze stad. Daarom gaan we voor een veiligheidsbeleid met politie dichtbij die iedere Antwerpenaar op dezelfde manier behandelt. 

We maken duidelijke afspraken over hoe we samenleven in onze stad. En we zorgen ervoor dat iedereen ze ook kent. We kiezen altijd eerst voor de dialoog. We zijn zacht als het kan, kordaat als het moet. We kijken altijd naar het gedrag van mensen, nooit naar hun uiterlijk of afkomst. 

We kijken verder dan wat je ziet op straat. We hebben meer aandacht voor achter-de-gevel-misdrijven die veel in onze stad kapot maken, zoals huiselijk geweld, huisjesmelkerij en drughandel. We geven meer aandacht aan gedrag dat voor overlast zorgt, zoals sluikstorten, foutparkeren, lawaaihinder, storend gedrag in verkeer of op straat. 

De politie heeft een brede opdracht. De wijkagent is het eerste aanspreekpunt. Hij kent de buurt en bewoners, kan signalen opvangen voor ze uitgroeien tot problemen. Iedereen kan in z’n district terecht als hij de politie nodig heeft. 

Wij voeren een veiligheidsbeleid waarin de politie nauwer samenwerkt met de andere partners in het veiligheidsapparaat zoals het gerecht. Ook komt er een goede samenwerking, ieder vanuit hun eigen rol, met onder andere leerkrachten, bewonersverenigingen, jeugd- en straathoekwerkers.

Voorkomen beter is beter dan genezen. Daarom investeren we in sport en cultuur, jeugdwerk, samenlevingsopbouw en opvoedingsondersteuning. Terreinen die we enorm belangrijk vinden, en de beste buffer zijn tegen criminaliteit.

Enkele van hun voorstellen.

 • De wijkagent wordt opgewaardeerd. We zorgen voor pro-actieve wijkteams die de buurt kennen en aanspreekbaar zijn. In elk district kan je terecht om een aangifte te doen, in grote districten zijn er meerdere aanspreekplekken.
 • We kijken verder dan wat je ziet op straat. Huiselijk geweld is een prioriteit, net als andere achter de gevel-misdrijven die veel kapot maken in de stad.
 • We willen meer aandacht voor huisjesmelkerij, verloedering, sluikstort, geluidsoverlast en roekeloos verkeersgedrag.
 • We investeren in de re-integratie van daders.
 • We blazen de vredegerechten nieuw leven in.
 • We ontwikkelen een antidisciminatiebeleid en een integriteitsbeleid voor politie.
 • Drughandel wordt aangepakt, drugslachtoffers worden geholpen.