about
Toon menu

Dromen over andere vormen van inspraak

vrijdag 18 november 2016
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.


Een immens déja vu-gevoel overviel ons toen Lorin Parys maandag voor ‘een nieuwe stijl van besturen’ pleitte tijdens zijn aankondiging dat hij bij de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de N-VA-lijst zal trekken. Leuven moet volgens Parys ‘het oor meer te luister leggen bij de inwoners’. Toen Carl Devlies vorige week bekend maakte dat hij in 2018 lijsttrekker zal zijn voor CD&V stelde ook hij ‘een vernieuwing van de bestuursstijl’ in het vooruitzicht met ‘meer participatie van de bevolking’. Ook Mohamed Ridouani, lijsttrekker voor de sp.a, is er in zijn intentieverklaring voorstander van ‘om Leuvenaars nog meer te betrekken bij het beleid’. Als Open Vld en Groen hun kiesintenties kenbaar maken zullen ook zij ongetwijfeld dezelfde beloften doen.

Wie zich de kiescampagne van 2012 nog herinnert weet dat ook toen de helft van de tijd gepalaverd werd over inspraak. In haar bestuursnota voor deze legislatuur stelt de huidige sp.a-CD&V ‘de Leuvenaar te willen blijven betrekken als partner in het beleid’. ‘Per project zal er een informatie- en participatietraject op maat opgezet worden’. Als kennelijk iedereen de  inspraak van de bevolking essentieel vindt, waarom blijft er hierover dan een wijd verspreid ongenoegen voelbaar? Het huidige bestuur deed de afgelopen jaren – met wisselende resultaten – wel degelijk meer inspanningen dan voorheen om de bevolking te betrekken bij projecten. Het overleg over de invulling van de Hertogensite eindigde echter op een sisser en protest van vele deelnemers. De Vesaliussite kon evenwel zonder een enkel bezwaarschrift worden gebouwd. Om diverse opties open te houden dient inspraak over projecten echter al in de absolute beginfase georganiseerd.

Daarnaast moeten gemeentelijke adviesraden die de bevolking groeperen rond thema’s als milieu, toegankelijkheid en dergelijke meer ‘au serieux’ genomen te worden. Uitgaande van de bestaande buurtwerkingen dient ook werk gemaakt van een geografische georganiseerde inspraak. Aan wijkwerkingen die representativiteit kunnen aantonen moeten budgetten worden toegekend om taken te vervullen zoals de organisatie van inspraak, het signaleren van wat er leeft, aandragen van oplossingen evenals het nemen van initiatieven die het buurtleven optimaliseren. Het project ‘Kom op voor je wijk’ is een eerste stap in de goede richting.

Een combinatie van representatieve buurtwerkingen en gemeentelijke adviesraden zou naar parlementair model een soort van ‘tweede kamer’ of ‘senaat’ naast de gemeenteraad kunnen vormen aan wie gemeenteraadsbeslissingen voor bindend advies moeten worden voorgelegd en die vanzelfsprekend ook zelf initiatieven kan nemen. In afwachting zou Leuven echter ook kunnen experimenteren met het inspraakmodel dat David Van Reybrouck propageert en waarbij een groep van pakweg een 100-tal bij lottrekking aangeduide Leuvenaars zich over een heet hangijzer uitspreekt. Momenteel kan overigens al eender wie die voldoende handtekeningen verzamelt al een thema aankaarten op de gemeenteraad.
Luc Vanheerentals

reacties

3 reacties

 • door janu op zaterdag 19 november 2016

  Gedurende veel jaren hebben 60% van de verkeersborden in de voetgangerszones van Leuven tegenstrijdig gestaan of ontbraken er begin of einde zones tussen de 10 verschillende borden. Hierover heb ik 2 klachten ingediend bij de procureur des Konings op 17 januari 2013 en 31 maart 2015.De procureur des Konings laat weten dat deze ernstige nalatigheid geen misdrijf is. Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet komen opdagen. Het stadbestuur toont geen verantwoordelijkheidszin. Het stadsbestuur behandelt de burger met misprijzen.

  Recent (einde 2014/begin 2015) heeft Leuven de verschillende foutief opgestelde borden rond de Grote Markt en Oude Markt verwijderd en één en hetzelfde bord geplaatst. Ongeveer 25 oude borden moesten verwijderd worden en ongeveer 17 nieuwe borden werden opgesteld. Door nalatigheden, onnauwkeurigheden, onbekwaamheid van de bevoegde diensten werd gemeenschapsgeld verspild. Leuven kocht 10 verschillenden wandelstratenborden om ongeveer 60% ervan foutief op te stellen. Het is toch zeer verdacht. Ze kunnen toch lezen, ze zijn niet blind. Zijn ze nalatig of onbekwaam? Doen ze het opzettelijk? Willen ze de burger een loer draaien? Waarom heeft de bevoegde politieofficier niet gecontroleerd en opgetreden zodat de borden eensluidend hadden gestaan? Waarom heeft de politie nooit geen PV's opgesteld tegen deze ernstige overlast van de stad? Ik vind dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zou moeten voeren om te zien of bepaalde ambtenaren eigen belangen of de belangen van de fabrikanten/verkopers van verkeersborden nagestreefd hebben ten nadele van de belangen van de stad en van het gemeenschappelijk belang.

 • door janu op zaterdag 19 november 2016

  klacht bij de Procureur des konings 31 maart 2015 Geachte Ik heb sinds november 2012 ongeveer 5 mails naar de politie gestuurd. In juni 2013 heb ik ook een klacht ingediend bij de Ombusdsvrouw. Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet komen opdagen. Op 7 november 2013 heb ik een mail van 5 bladzijden naar de inspecteur Stephanie Gille gestuurd. Ik heb ook in het kader van de openbaarheid van bestuur aan de stad gevraagd welke dienst verantwoordelijk is voor het plaatsen van 9 verschillende verkeersborden in de wandelstraten, gevraagd wie er verantwoordelijk is dat de borden correct geplaatst worden en gevraagd met hoeveel fabrikanten van borden de stad werkt en welke hun namen zijn. Ondertekend door mevrouw Leen Peeters laat de Stad weten dat "Aangezien de Stad zelf niet beschikt over (een document met) de gevraagde informatie, dien ik u te verwijzen naar de dienst VOM, Politie Leuven …" . Ik vind het verdacht dat deze informatie ”stadsgeheim” is. Ik heb nog steeds geen enkele informatie gekregen van het stadsbestuur en de politie i.v.m. mijn melding over de foutieve verkeersborden. Deze stilte, het zwijgen van de stad en de politie ervaar ik als een zeker misprijzen, dat ze me als minderwaardig bezien. Ik heb niet de indruk dat iedereen gelijk is voor de wet in Leuven. Ik heb de Procureur des Konings op 7 januari 2013 geïnformeerd dat ongeveer 60% van de verkeersborden in de wandelstraten sinds vele jaren foutief staan. Is de politierechter hiervan op de hoogte? Heeft een stad waar ongeveer 60% van de verkeersborden in de wandelstraten foutief opgesteld zijn de morele autoriteit, de wettelijkheid om nog boetes aan de burger(fietser) uit te schrijven?...

 • door janu op zaterdag 19 november 2016

  In echte rechtsstaat waren schepen Robbeets en de bevoegden bij de politie voor eenduidige en duidelijke verkeersborden, al lang ontslagen geweest wegens ernstige beroeps fouten, plicht verzuim die veel schade aan het algemeen belang en aan de burger gebracht hebben. Wat is er mis met het Leuvense bestuur? Iedereen die kan lezen en een middelmatige intelligentie heeft kan toch gemakkelijk 3 borden eenduidig en duidelijk plaatsen. Het is voor me een mysterie dat Leuven sinds veel jaren foutieve, tegenstrijdige ,verwarrende borden blijft plaatsen. Zijn ze nonchalant, onbekwaam, heb ze misprijzen voor de burger, zien ze de burger als minderwaardig? Bovendien als overtreders zonder schuldbesef en verantwoordelijkheidszin blijven ze ontkennen dat de aarde rond is ondanks dat de bewijzen nog steeds zichtbaar zijn voor wie wilt kijken. Daarbij zijn Tobback en Robbeets arrogant en huichelaars, altijd de zwakke burger uitkafferen dat de wet er is om gerespecteerd te worden en altijd dreigen met de stok achter deur. Dit bewijst dat het bestuur de burgers ziet als minderwaardig. De grote waarheid is dat het stadsbestuur zich gedraagt als een hoger kaste en daardoor zich plaatst boven de wet, Ondanks de foutieve borden, de achtergelaten tijdelijke borden (bvb verboden parkeren bij evenementen) van de stad die de voetganger hinderen krijgen ze nog steeds geen GAS-boetes. De waarheid is dat in Leuven de wet alleen toepasbaar is op de zwakke burger. Het stadsbestuur heeft "diplomatieke onschendbaarheid". Nog een bewijs dat de stad de zwakke burger als minderwaardig beschouwt.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties