about
Toon menu

Gewelddadig verdrijven van moslims in Palestina

vrijdag 15 augustus 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Onderschrift

In 1947/48 heeft de Joodse staat ongeveer 750.000 Palestijnse moslims op een gewelddadige wijze verdreven van hun land, huizen en moskeeën.

De Joodse staat werd gesticht door slachtingen, etnische zuivering en terroristische misdrijven tegenover de inheemse moslimbevolking van Palestina.(1)

Israel heeft ruim 500 verlaten dorpen met de grond gelijk gemaakt om de terugkeer van de verdreven Palestijnen onmogelijk te maken.

Deze barbaarse veldtocht van de Joodse staat tegen moslims gebeurde met de financiële steun en bewapening van christelijk Europa o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika .

De Joodse staat heeft Palestina gezuiverd van moslims zoals nu de Islamitische Staat noord Irak op een gewelddadige manier zuivert van de christelijke bevolking.

De V.S. en Europa bleven ook nadien de extremistische Joodse staat financieel steunen en bewapenen tot de vijfde sterkste militaire macht in de wereld.

Na de oorlog van 1967  is er een nieuwe stroom van ongeveer 500.000  vluchtelingen bij gekomen naar de omliggende landen, en ook naar de Westelijke Jordaan oever en Gaza.

Nu schreeuwen Europa en de V.S. moord en brand over het gewelddadig verdrijven van de christelijke bevolking in noord Irak maar vroeger waren ze wel medeplichtig aan de  oorlogsmisdaden en de etnische zuivering van de inheemse moslimbevolking van Palestina. Ook toen moesten honderdduizenden mensen vluchten in hachelijke omstandigheden naar de omliggende landen o.a. Jordanië, Syrië, Libanon.

Hier leven nog steeds, 67 jaren verder, ongeveer 7 miljoen Palestijnen als vluchtelingen in mensonwaardige en mensonterende omstandigheden.

Europa en de V.S. zwijgen en blijven deze schrikwekkende misdaden in de doofpot stoppen.  

Europa en de V.S. plaatsen hun geopolitieke belangen boven het Internationale recht en de mensenrechten.

Ondanks dat Israel veel resoluties van de Veiligheidsraad van de VN, zoals resoluties 194, 242, 338, 465 niet ingewilligd heeft, hebben de V.S. en Europa hier nooit consequenties aan verbonden, zoals economische sancties en dwangmaatregelen doorvoeren, om Israel te dwingen het internationale recht te respecteren.

V.S. en Europa hebben de moslims van Palestina verraden en bedrogen.

Het is mogelijk dat de katholieken in Irak worden aangevallen en verdreven als reactie, als wraak voor het nog steeds ongestraft blijven van de aanvallen en gewelddadige verdrijvingen van de inheemse moslimbevolking van Palestina. 


GAZA de schande voorbij

Gaza is een ommuurd militair terrein waar het leger van de Joodse staat schietoefeningen kan uitvoeren op levende doelwitten.

Gaza is een getto zoals het Getto van  Warschau of een concentratiekamp waar de Joodse staat een volk dat ze als minderwaardig, als Untermenschen beschouwen, als konijnen in een hok gevangenen houden.     

Christelijk Europa en de V.S. vinden deze gruwelen wel aanvaardbaar.

Een concentratiekamp waar 1,8 miljoen mensen hokken in mensonwaardige en mensonterende omstandigheden is toch een ernstige schending van de mensenrechten.

In de laatste agressieoorlog, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen de weerloze bevolking van Gaza, werden 2000 mensen gedood in een maand. Dit is toch een onmenselijke slachting zoals de slachting in het getto van Warschau (2) of het nazi bombardement op Guernica in Baskenland.

De Joodse staat is even gruwelijk als de islamitische staat in noord Irak. In noord Irak kunnen  de Yazidi's en de christenen nog vluchten naar de bergen en krijgen ze hulp van alle wereldoverheersers. In Gaza zitten de moslims vast in een gevangenis en worden ze aan hun lot overgelaten.

Als ze niet in een gesloten hok zouden zitten dan waren er wel meer mensen op de vlucht dan nu in noord Irak. 

De wereldoverheersers de V.S. en Europa vinden dit aanvaardbaar.  De enige conclusie die ik kan trekken is dat de Joodse staat, Europa en de V.S. de bevolking van Gaza niet als Mensen  beschouwen maar als Untermenschen, als een inferieur ras, als konijnen in een hok die mogen geslacht worden.

De bewoners van Gaza zijn al vluchtelingen, overlevenden, slachtoffers van de horror van vreselijke oorlogen van 1948 en 1967 door de Joodse staat maar toch worden ze gezien als schuldigen, als de boosdoeners. Alleen de wrede machtige agressor heeft recht op zelfverdediging.

We leven in een barbaarse wereld waar konijnen in een hok zelfs geen recht hebben om tunnels te graven.

We leven in een barbaarse wereld waar weerloze mensen, slachtoffers, vluchtelingen volledig moeten ontwapenen terwijl het wrede en genadeloze vijfde machtigste leger van de wereld  ongebreideld bewapend wordt door de wereldoverheersers.

Wanneer gaan de Untermenschen van het concentratiekamp Gaza bevrijd worden?

 

Ik beschuldig Europa en de V.S. van medeplechtigheid aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en etnische zuivering van de moslimbevolking uit hun geboorte- en thuisland, Palestina.

Daarbij behouden de wereldoverheersers het standpunt dat de wrede machtige agressor en het zwakke slachtoffer, dat de machtige gewelddadige dief en de zwakke beroofde moeten onderhandelen om tot een compromis te komen. Waar ze al 50 jaar mee bezig zijn, begrijpelijker wijze zonder resultaat. De wereldoverheersers behouden het standpunt dat de meester en de slaven moeten onderhandelen om tot een compromis te komen waarbij de slaaf het eigenbelang van de meester moet koesteren. Dit noemen de wereldoverheersers vrijheid en rechtvaardigheid.

Deze gunst van vredesonderhandelingen werd niet gegund aan Vietnam, Laos, Joegoslavië/Servië, Irak, Afghanistan, Libië, Ivoorkust, Mali…..Ze kregen een regen van terreurbombardementen met massavernietigingswapens over zich.

De economische sancties en militaire bedreigingen tegen Cuba, Syrië, Iran, Soedan, Rusland, Noord-Korea bewijzen de misdadige partijdigheid van de wereldoverheersers.

De wrede wereldoverheersers hebben de Palestijnen bedrogen en voor de gek gehouden, evenals de moslims en alle mensen van goede wil en vredelievende mensen.

We leven in een barbaarse wereld waar het recht van de sterkste heerst, we leven nog steeds in een tijdperk van het imperium waar de wet en het recht worden opgedrongen met militair machtsmisbruik. De Verenigde Staten van Amerika, Europa, Israel en hun bondgenoten  blijven ongestraft omdat ze boven de wet staan.

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/16/israel-voert-terreurbombardementen-uit-op-gaza

 2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/22/gelijkenissen-tussen-getto-warschau-en-gaza

Dries van Agt, "Een schreeuw om recht"

  • Onderschrift
reacties

Eén reactie

  • door Roland Horvath op maandag 18 augustus 2014

    1/ Akkoord met het artikel. Een één staat oplossing is de enige aanvaardbare oplossing, in een twee staten oplossing is er voor de Palestijnen geen staat maar enkele niet verbonden gebieden, open lucht gevangenissen. Een één staat oplossing, Palestina zoals het was vóór 1947, waarbij Palestijnen en Joden dezelfde rechten en plichten hebben, geen apartheid, geen discriminatie en het recht op terugkeer voor de 750.000 uitgeweken/ verjaagde Palestijnen en hun nakomelingen. De Palestijnen wonen al sedert Mozes dus al meer dan 3000 jaar in Palestina. Ze zijn de Joden die niet uitgeweken zijn zoals veel Joden vrijwillig deden, zoals ook de Fenicieërs - Libanon en de Grieken in de oudheid deden. In de loop van de tijd zijnde meesten van taal en godsdienst veranderd: Van Aramees naar Arabisch en van de Joodse godsdienst naar een verwante monotheïstische godsdienst, die ook steunt op een boek, de Islam. Er is nooit een gedwongen emigratie geweest van de Joden uit Palestina. Dat dat zou gebeurd zijn met name in 70 na Chr. door de Romeinen is een zionistisch verzinsel. Er is een tijd lang een verbod geweest voor de streek rond Jerusalem. Referentie: Shlomo Sand, Comment le people juif fut inventé, Fayard, Paris, 2008. De meeste Joden, die 2000 jaar geleden in Palestina woonden, woonden/ wonen daar -in 1947 en nu- nog steeds en ze heten nu Palestijnen. De Joden in het huidige Israël, voor 99% inwijkelingen van de laatste 100 jaar, behoren de rechten van de oorspronkelijke en rechtmatige bewoners te respecteren. De ingeweken Joden zijn voor een groot gedeelte tot het Jodendom bekeerde volkeren die vroeger nooit in Palestina gewoond hebben. Bijvoorbeeld de Ashkenazim onder andere uit Oost Europa: Een Turks volk in Oekraïne, tot het Jodendom bekeerd en rond 1000 na Chr. verdreven verder naar het westen, naar Oost en midden Europa, Polen, Duitsland. Joden en Palestijnen in Israël zijn dus familie, ze zijn volgens de overlevering beide Joodse Semieten: Nakomelingen van Sem en van Abraham.

    2/ De houding van de Joden tegenover de Palestijnen was/is altijd extreem vijandig. Nooit hadden de Zionisten de bedoeling zich op een normale manier in Palestina te vestigen. Ze wilden altijd een etnisch zuivering. In dit verband wordt door sommige Israëlische Joden openlijk gesproken van concentratie kampen en van genocide. Die houding hadden ze ook altijd in andere landen waar ze een minderheid vormden: Ze zijn 'een uitverkoren volk'. Die idee is verzinsel, waanzin en ze leidt naar een onaanvaardbaar gedrag waarbij de Joden menen zich meer te mogen toe eigenen dan anderen. De vijandigheid tegenover Joden in Europa is/was niet alleen te wijten aan de onverdraagzame houding van het Christendom tegenover andere godsdiensten. De Balfour verklaring van 1917 is er onder andere gekomen omdat Frankrijk en Groot Brittannië van de Joden af wilden. In dit verband, Islamitische landen waren altijd veel toleranter voor andere godsdiensten bijvoorbeeld het Jodendom en het Christendom dan het Christelijke Europa.

    3/ De vijandigheid van Israël tegenover zijn buren inbegrepen de Palestijnen is niet alleen een gevaar voor de regio maar ook voor heel de wereld, mede door de aanwezigheid van kernwapens. Is de staat Israël wel leefbaar op lange termijn wanneer de agressiviteit en de spanningen blijven bestaan met de Palestijnen en bij uitbreiding met de buurlanden? Agressie houdt op door er mee op te houden, van de twee kanten. De hysterische godsdienstwaanzin van Israël inbegrepen de regering en het parlement zullen niet uit zichzelf verbeteren, daarvoor is de verzieking te erg en de inteelt, de afzondering in bijna elk opzicht van de Joodse minderheden in veel landen heeft te lang geduurd. Niet alleen de VS steunen Israël door hun sterke Joodse lobby. Ook de EU behandelt Israël niet als elk ander land. Een land dat al 66 jaar gebouwd is op apartheid en discriminatie, kan daarmee de democratie en de maatschappij in de EU besmetten.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties