about
Toon menu

Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd

vrijdag 15 mei 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

In Wallonië ruimt de oudere generatie vreemdelingen de baan voor de jongere generatie, ook in Brussel komt meer ruimte vrij in de generatiewisseling vreemdelingen. Maar vooral de Baby-
boom na WO2 zal werk vrijmaken voor jongeren en werklozen.
 Recente babyboom in alle gewesten is al terug naar af, hetgeen ook voor toekomstige generaties perspectief geeft op werk, alsmede aan immigranten die jaar na jaar blijven komen.
 
Tabel:
Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd 2000-2014

Met de gegevens over de leeftijdsverdeling naar vreemdelingen en Belgen tussen 2000 en 2014 kan een origineel beeld geschetst van de bevolkingsevolutie op 14 jaar tijd.De leeftijdsverdeling van 2000 kan 14 jaar doorgeschoven worden en nagegaan wat de wijziging geweest is op 14 jaar, dwz het verschil als alle leeftijden mooi waren doorgeschoven naar 2014, zonder immigratie of emigratie, Belgwording enz. Aanleiding was de vaststelling dat in de Belgische bevolking, voortgaande op de totalen die we wel ter beschikking hadden, vanaf 50 jaar een bevolkingsvermindering vastgesteld werd. Waren dat ex-pats die na hun loopbaan teruggingen, gepensioneerde migranten die terug naar hun land van herkomst gingen na een immigratie in de 60 en 70tiger jaren enz. Dat kan nu iets specifieker onderzocht doordat deze bevolkingsevolutie kan nagegaan worden voor elk leeftijdsjaar met onderscheid vreemdelingen Belgen. Deze leeftijdsverdeling laat ook toe de generatiewsissel te specificeren tussen Vreemdelingen en Belgen en dit in elk gewest. Ook benieuwd wat dat geeft.
 

1. Belgie - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen
 
De donkerblauwe lijn geeft aan welk de leeftijdsverdeling zou geweest zijn als er geen enkele wijziging zou geweest zijn in de bevolking van 2000, ze wordt gewoon 14 jaar doorgeschoven. Door daarop de effectieve bevolkingsverdeling van 2014 uit te tekenen wordt duidelijk op welke leeftijden er bevolking is bijgekomen, dwz boven de donkerblauwe lijn, en waar er is weggevallen, door (r)emigratie of overlijden, en dit wordt zichtbaar onder de donkerblauwe lijn.
 

DeWereldMorgen.be


Langs zulk een simpele bevolkingsgrafiek worden verschillende (simpele) zaken duidelijk:

1. Vooreerst de top van de bevolkingscurve die jaar na jaar met pensioen zal gaan, de befaamde of beruchte babyboom generatie, die zich als ouderen politiek nog sterk zullen maken. Intussen zullen ze meer en meer opduiken in de statistieken en bijhorende doemscenario's.
2. De zwakke aanwezigheid van de oorlogsgeneratie die dus maar met mondjesmaat het terrein vrijgegegeven heeft aan de jongere generaties die meer dan goed voor hen is jaar na jaar de werkloosheid, ook van de 25-40 jarigen hebben aangedikt.
3. Vanaf 50 jaar is er een vermindering van de bevolking, dat was enigszins een verrassende vaststelling omdat dit niet door overlijden kon verklaard worden, vanaf 70 jaar is de 'gap' wel meer en meer het gevolg van overlijden.
4. Het nieuwe babyboompje dat 10 jaar geleden werd gestart heeft al z'n beste tijd gehad, het aantal geboortes of de immigratie van babys is het laatse jaar aan het slinken en gaat in de richting van het laagste aantal sinds 50 jaar.
5. Bij de 95+ is nog de wonde van de 1ste wereldoorlog zichtbaar.

1.1. Leeftijdsverdeling Belgie Belgen

 
DeWereldMorgen.be


De Belgen wegen natuurlijk het meeste door in het algemene beeld voor België en het verschil situeert zich vooral bij een minder sterkere groei van het aantal inwoners tussen 20 en 40 jaar, de leeftijd waarbij immigratie allicht het sterkst is. In deze evolutie zijn ook het aantal Belgwordingen van vreemdelingen na 2000 mee verrekend die zich over het geheel van de levensloop verdelen.

1.2. Leeftijdsverdeling België Vreemdelingen

Als het aantal bijkomende vreemdelingen elk jaar gelijk zou zijn, evenals het aantal Belgwordingen dan zou er een evenwijdige lijn tot stand komen. Dat is duidelijk niet het geval. Vooral tussen de inwoners met als huidige leeftijd 20-45 jaar is er een input van vreemdelingen gelijk aan het volume dat gevormd wordt tussen de snijpunten op 20 en 40 jaar.

 
DeWereldMorgen.be


Mede met deze immigratiestijging op huwelijkse leeftijd is er een stijging van het aantal geboortes bij vreemdelingen de laatste 15 jaar met een stabilisering de laatste 3 jaar. Ook is er een opmerkelijke daling van het aantal vreemdeingen de laatste 15 jaar vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit is een samengaan van Belgwording en immigratie naar het thuisland voor expats of het land van herkomst voor oudere migranten, naast het overlijden vanaf 70 jaar.

Met deze grafiek is ook al duidelijk dat de generatiewissel voor vreemdelingen een sterk maar alsmaar verminderend saldo vertoont tav de jongeren. Ook hier zal de tijd z'n werk (nog moeten) doen.

2. Vlaams gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

Het beeld van België en Vlaams gewest is erg gelijklopend, Vlaanderen is trouwens de grootste regio. Bij het beeld van de vreemdelingen valt op dat na de leeftijd van 50 jaar er veel minder 'move' is, terwijl de piek tussen 20 en 45 jaar volledig gelijklopend is.


DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

3. Brussels gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

De stijging van aantal Belgen is in het Brusselse gewest erg opvallend, naast het beeld van de Vreemdelingeninput die in het Vlaams gewest gelijklopend is met Brussel. De uitstroom in Brussel gebeurt vroeger dan in de andere gewesten, nl na 45 jaar en deze is nog vroeger bij de vreemdelingen dan bij de Belgen in Brussel. En dit kan dus niet enkel te maken hebben met de overgang vreemdeling Belg gezien ook bij de Belgen die vermindering vroeger komt.
 

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be


4. Waals gewest - Leeftijdsverdeling - Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

In tegenstelling met het Vlaamse en Brusselse geweest valt de sterke vermindering op van het aantal vreemdelingen van 50+, hetgeen enkel te begrijpen is door Belgwording na 2000, vooral dan in de oude migratie enzerzijds en een terugkeer van Italianen en Spanjaarden naar hun land van afkomst. En dat zou wel eens, sterker dan voorzien of verwacht ook het geval kunnen zijn met de immigraties van latere datum zoals we al in 2006 voorspelden.
 

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be


5. Generatiewisseling per gewest onderscheiden naar vreemdeling en Belgen

In BuG 264 werd de generatiewisseling, dwz de wisseling van 50-64 jarigen door 10-24 jarigen, per gewest in beeld gebracht. Op basis van het detail per leeftijd kan deze generatiewisseling nu voor het eerst onderscheiden worden voor Belgen en vreemdelingen.

De waarden in 2014 geven aan wat het saldo is van de generatiewissel de komende 15 jaren tussen 50-64 jarigen en de 10-24 jaringen in 2014. Voor België is dat -12,5%, voor Vlaanderen -20%. Het Brusselse gewest staat op +12%, dat is dus een overschot met vooral de vreemdelingen in dalende lijn, dwz zij zullen minder sterk op de werkloosheid wegen, en deze evolutie is nu al zichtbaar in de werkloosheidscijfers in Brussel.

Ook in Wallonië zal de generatiewissel de druk op de werkloosheid verminderen met vooral een negatief saldo bij de vreemdelingen, dwz veel oude migranten gaan met pensioen en het aantal dat hen vervangt zal niet vermeerderen.

Tot slot is de vaststelling dat de vreemdelingen continue een surplus van 15% hadden in de generatiewissel met vreemdelingen, vanaf 2012 is hier een dalende trend ingezet die, zoals gezegd, ook in de werkloosheidscijfers tot uitdrukking komt.

 
DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

De uittekening van een scenario tot 2024 heeft wat opdeling vreemdelingen en Belgen betreft weinig zin omdat voor de vreemdelingen geen rekening kan gehouden met de immigratie de komende 10 jaar. Maar de uitstroom van vroegere immigraties naar het pensioen zal hoger liggen dan de immigratie van jongeren die het laatste decennium amper genoeg was om het aantal jongeren op peil te houden, zoals  toegelicht in BuG 266.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be