about
Toon menu

De kracht van verandering? Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben, want er verandert helemaal niks. Een verkiezingsprogramma.

donderdag 6 november 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben: “de kracht van verandering” ????

Wat zien we na de regeringsvormingen ? Van die kracht van verandering is geen spoortje te zien, en we leven met het voortgezette , maar “tijdelijk versterkte” zwaktebod van “alweer hetzelfde”. De markt gaat nog steeds voor, speculatie blijft onbelast, groei moet omhoog, hoge lasten op arbeid blijven, belastingsbeslag bijft zeer hoog. We kampen met groeiende ongelijkheid, stijgende armoede en werkloosheid, te korte loopbanen. Milieukost en klimaatproblemen worden genegeerd. Hetzelfde geldt voor mobiliteitsproblemen. Alle voorgestelde regeringsmaatregelen zullen daar niets aan veranderen, integendeel.... 

Wat had er kunnen veranderen en verandert met deze regeringen niet??

Of laten we het anders stellen: wat had ik graag zien veranderen, maar is niet eens een klein beetje aangepakt ? 

De huidige regeringen willen minder overheidsbeslag, meer ondernemersvrijheid en een lichtere staat. Ik heb geen enkel probleem met een zware belastingsdruk als we in de beste aller werelden kunnen (blijven) leven: goed onderwijs, prima gezondheidszorg, goede infrastructuur, veiligheid, een performant rechtssysteem,..... Bovendien zou die belastingsdruk rechtvaardiger kunnen verdeeld worden.

De huidige regeringen zeggen pragmatisch te willen handelen. Pragmatiek is wat er overblijft als er geen ideeën meer zijn, las ik ergens.....

En wat nog, wat zou écht een verandering ten goede zijn ? Laten we er eens aan beginnen.

Eerst: de grootste prioriteiten - niet in volgorde van belangrijkheid :

1.     bestrijding armoede en (te grote) ongelijkheid / beschermen welvaart

2.     milieu en ruimtelijke ordening : een wereld waarin het aangenaam leven is, voor nog een lange tijd...

3.     economie, arbeidsmarkt en levensloop (pensioenen, loopbaan, sociale zekerheid, werkgelegenheid, concurrentiekracht bedrijven,...) = onderhouden welvaart = basis welzijn

4.     Samenleven mét, niet tegen mekaar.

Sommige punten horen vanzelfsprekend tegelijk bij meer dan 1 hoofdstuk. Hier en daar is er iets gepikt of geleend. ’t Zou straf zijn als dat niet zo was ;-) Pas op, er zitten een paar gekke ideeën bij. Soms weet ik het echt niet.

1.

-       Nieuwe fiscaliteit : één (1) inkomstenbelasting : alle inkomsten evenwaardig belasten, met een belastingvrije basis voor iedereen, en een herverdelingsmechanisme op basis van progressieve belastingsschalen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen – m.a.w. wie meer verdient, betaalt meer. Alle inkomsten wil zeggen: uit loon, uit sparen, uit beleggen, uit verkopen, uit verhuren, uit dividenden,... ongeacht of je nu zelfstandige, rentenier, ambtenaar, struikrover, fabrieksarbeider, loketbediende, aandeelhouder gepensioneerde, soldaat of pastoor bent. Dit is geen vermogensbelasting. Vereist wel een vermogenskadaster. En waarschijnlijk Europese ondersteuning.

-       Ook gelijke belasting voor alle bedrijven en organisaties: tijdelijke voorrangssituaties kunnen als het beleid dat nodig vindt (bv. bouw, gezondheidszorg, energie,...). Deze belastingen zouden ook op langere termijnen dan 1 jaar kunnen berekend worden.

-       Zorgen dat de afhankelijkheidspositie, die ervoor zorgt dat mensen niet op eigen benen kunnen staan en niet volwaardig aan maatschappelijk leven, arbeidsmarkt enz. kunnen deelnemen, voor een zo groot mogelijk aantal mensen zo klein mogelijk wordt. Enkele maatregelen :

o   Optrekken bestaansminimum tot wat het woord zegt : je moet ervan kunnen leven. Individueel.

o   Ernstig onderzoek naar voor- en nadelen, modaliteiten van de invoering van een basisinkomen

o   Getrapte systemen van ondersteuning voor mensen met een handicap, ouderen, enz.... (dwz niet “one size fits all”, maar maatwerk ....)

o   Kinderopvang en ouderschapsverlof goedkoop en aantrekkelijk maken

o   Afschaffen aanvraagbeleid : wie ergens recht op heeft, krijgt het (bv. een zorgpremie, een werkloosheidsuitkering,...) zonder een aanvraag te moeten indienen

o   Studentenloon invoeren ipv hogere inschrijvingsgelden

-       Limiteren erfenissen = “aangeboren” ongelijkheid verminderen. Geld dat niet naar de erfgenamen gaat, kan naar voor de gemeenschap nuttige gebieden afgeleid worden (parkaanleg ? bosbescherming ? wetenschappelijk onderzoek?) maar ook rechtstreeks naar zorg of onderwijs.

-       Stimuleren alternatieve woonvormen en sociale woningen.

 

2.

-       Resoluut en snel kiezen voor duurzame energie, en snelle en totale afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bv. dwingende Europese afspraak om voor elektriciteitsproductie en transport op enkele uitzonderingen na – wegens technisch onuitvoerbaar / andere redenen zijn niet aanvaardbaar - vanaf 2040 géén fossiele brandstoffen meer te gebruiken.

-       Afbouw kernenergie – hoe rapper hoe beter. Om veiligheidsredenen en redenen van onbeheersbare kost.

-       Stimuli voor duurzame energieproductie = afschaffing subsidies niet-duurzame energieproductie.

-       Duurzame bescherming van de voor ieders welzijn noodzakelijke open ruimte – met grote gevolgen voor ruimtelijke ordening. Een efficiëntere ruimtelijke ordening betekent: er wordt niet meer in de open ruimte gebouwd, basta. Eén voorstel : omkering van de 70m –opvulregel, als een huis verder dan 70 m staat van een volgend, mag het na afbraak niet heropgebouwd worden, maar wordt het open ruimte. En er wordt dus ook geen enkel gebouw verder dan 70m van een reeds bestaand gebouw gezet, tenzij om veiligheidsredenen.

-       Stimulansen voor stiltegebieden en duurzaam toerisme.

-       Verankeren kerntaken NMBS en De Lijn en TEC en MIVB: veilig, stipt, frequent en comfortabel treinverkeer, gegarandeerde aansluitingen tussen treinen, trams en bussen in knooppunten, snelle en precieze communicatie bij vertragingen en storingen én klantvriendelijke stations en stopplaatsen. Gratis meenemen van fietsen. Groeiplan openbaar vervoer als vervangplan voor overbodig individueel vervoer: er een volwaardig alternatief voor de auto van maken – wat het nu absoluut niet is.

-       Autoluw maken van binnensteden.

-       Stimuleren binnenvaart.

-       Slimme groene fiscaliteit voor vervoersmiddelen, bv. 0-taks op elektrische auto’s.

-       Concentratieplannen ipv spreidingsplannen volgens het principe: gedeelde last is dubbele last. Zo maak je bv. bij Zaventem het aantal vliegroutes zo klein mogelijk, zodat je zo weinig mogelijk mensen hindert, en je zorgt dat in de gehinderde zones niemand meer komt wonen en op termijn niemand meer woont. Dat principe geldt ook voor andere potentieel hinderlijke inrichtingen.

3.

-       Competitiviteit omhoog en arbeidskosten naar beneden : als het punt over de fiscaliteit uitgevoerd wordt is dit voor een groot deel gerealiseerd. Arbeidskost kan zeker met 20-30% dalen.

-       Geen subsidies voor bedrijven zonder return: als de staat meebetaalt aan winstgevende bedrijven, deelt ze in de winst . En beslist ze dus mee over delokatie of sluiting.

-       Herwaardering sociaal overleg met alle partners, over de sectoren heen.

-       Vergrijzing counteren is niet de pensioenleeftijd optrekken, maar de hele arbeidsmarkt hertekenen : andere loopbaantrajecten met wisselende intensiteit en ondersteunde rustperiodes om vervroegd pensioen en brugpensioen ongewenst/overbodig te maken, afschaffen automatische anciënniteit in de huidige dwingende vorm, opheffen belemmeringen die jeugd én ouderenwerkloosheid veroorzaken, opheffen belemmeringen en invoeren stimuli voor vlotte overgang tussen statuten of sectoren, grotere aandacht voor balans werk-privé.

-       Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden.

-       Vereenvoudiging vergunningenbeleid : 1 aanvraag aan 1 ondernemersloket, op gemeentelijk of provinciaal vlak.

-       Beschermd statuut enkel nog waar het nodig is (politie, justitie, onderwijs, ...)

-       Innovatiebeleid ter correctie van de markt (bv. in de farma-industrie, mobiliteit,...) : brains en nog eens brains

-       Reorganisatie onderwijs naar performanter systeem (het huidige is goed maar heeft overduidelijke gebreken, zoals sociale drempels en watervalsysteem), met stimuli voor permanent leren. Ook op de werkvloer.

-       Iedereen werkt tijdens zijn/haar loopbaan minstens vijf jaar (= 1 op 8) voor de overheid. Dat is een hele eer, voor de gemeenschap mogen werken. Niemand werkt zijn hele leven voor de overheid want iedereen moet die kans krijgen.

-       Grootschalige investeringen in gemeenschapsdienende projecten, zoals bv. openbaar vervoer, mensvriendelijke stadsinrichting (bv. overkapping verkeersaders in stedelijk gebied.....) .

-       Grootschalige internationale overeenkomsten en investeringen op vlak van energieproductie, bv. investeren in grootschalige zonne-energieproductie in de Maghreblanden en Zuid-Europa, met transport naar het Noorden – eventueel ruilen voor water en know-how uit het noorden naar het zuiden: zorgt voor veel werkgelegenheid daar én hier, vermindert bovendien druk op de Europese grenzen. 

4.

-       Rationeel politiek systeem, met kieskringen die iedereen toelaten iedere verkozene ter verantwoording te roepen : dus voor federale verkiezingen een federale kieskring, voor Vlaamse verkiezingen een Vlaamse kieskring, voor gemeenteraadsverkiezingen gemeentelijke kieskringen.

-       Ik voel ook wat voor de ideeën van David van Reybrouck om een deel van de “leiders” te laten uitloten. Ik ben er niet uit of kiesplicht moet vervangen worden door kiesrecht.

-       Installatie van diverse complementaire systemen van burgerparticipatie. Participatie is niet “meebetalen”, ook niet “inspraak” – d.i. al dan niet gevraagd je mening zeggen, maar ook zelf voortdurend meebeslissen : mede-eigenaarschap van de burger stimuleren/installeren. Tenminste op stedelijk niveau maar ook op grotere schaal.

-       Bij voorrang aandacht voor interculturaliteit (of superdiversiteit, zoals sommigen zeggen). De samenleving is dynamisch en hoort dat ook te zijn : geen posities betonneren op basis van een vermeende “identiteit”, maar op basis van een steeds weer te negotiëren samenlevingsplan : samenleven wil zeggen: samen die samenleving vorm geven - je spreekt en overlegt dus altijd met iedereen die erbij betrokken is, op gelijke basis + onvoorwaardelijk. Het kan zijn dat sommigen moeten ondersteund worden om te kunnen deelnemen.

-       Bestuur is er voor de burger, voor élke burger, de burger is er niet voor het bestuur.

-       Voorrang voor de steden, met een actief stedenbeleid. De stad is de toekomst.

-       De Europese kaart trekken: een sterk Europa maken – bevoegdheden als migratie en asielbeleid, defensie, centrale financieel beleid - centrale bank, telecommunicatie overhevelen naar Europa met een rechtstreekse Europese fiscaliteit en rechtstreekse verkiezingen van een Europees parlement en regering. Realiseren van een volwaardige Europese vrije markt, dwz. Heel snel afschaffen van nationale scheiding/bescherming van o.m. energie- en telecommarkten.

-       Een lichtere staat, met kleinere overheadkosten : minder maar grotere gemeenten van ±100.000 (minimum 80.000 inwoners), ofwel stadsgewesten + provincies  voor de niet-(voor)stedelijke gebieden (mag anders genoemd worden, regio’s of gewesten bv.); behoud van de cultuurgemeenschappen voor cultuur en cultuur- (of taal?) gebonden materies.

-       Geïntegreerd cultuurbeleid, met aandacht voor de grote C en de kleine C en de participatiebasis voor iedereen – met speciale aandacht voor aan de “bovenkant” de “voorhoede”, en aan de “benedenkant” diegenen voor wie drempels aller aard te hoog zijn. Geen angst- of kaakslagbeleid : cultuur en identiteit zijn nl. niet bedreigd zolang ze vitaal gehouden worden, in de eerste plaats door de deelnemers (= producenten, verspreiders en publiek).

-       Andere benaming: geen subsidies meer voor cultuur, maar duurzame investeringen in cultuur en gemeenschapsvorming.

-       Dialoog ipv repressie, dwz afschaffen GAS, ondersteunen bemiddeling, legaliseren (en accijnzen heffen op) drugs... Waarderen ipv overreglementeren.

Dit is zo’n beetje mijn programma. Er ontbreekt heel wat, zoals justitie, veiligheid, media, landbouw ook   ---  er is dus nog werk aan de winkel. Daar zijn ook specialisten voor, en dat ben ikzelf slechts in bescheiden mate. Maar alles is haalbaar – als je maar wil. Niets is haalbaar als je niet wil. Op Mars gaan wonen heb ik er bewust uitgelaten. 


Nu nog de hiaten opvullen/uitdenken, en dan .... op naar de volgende verkiezingen met de kracht van échte verandering?