about
Toon menu

De angst van Save Our Science voor het geweld van het Field Liberation Movement

vrijdag 5 augustus 2011
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

De avond van de 29ste mei was ik een gelukkig man. Het was het Field Liberation Movement gelukt een deel van de aardappelen van de toekomst te vernietigen. Ik had dat niet voor mogelijk gehouden. We zijn hier immers in Vlaanderen, waar Leider Bart De Wever vereerd wordt, en niet in Frankrijk, waar José Bové voor de linkerzijde een nationale held was wegens zijn akties tegen genetisch gewijzigde gewassen.

Nu was ik die avond geen voorstander van het vernietigen van de wetenschappelijke patatten van Wetteren. Ik ben dat later wel geworden, na het lezen van de talrijke artikels van voor- en tegenstanders van de aktie.
De aarde warmt op door het overvloedig energieverbruik, dat nodig is voor de toenemende konsumptie. De jongeren van vandaag zullen op hun oude dag het slachtoffer zijn van de katastrofe, die deze opwarming zal veroorzaken, maar dat belet de meesten onder hen niet om overvloedig te konsumeren. Zonder nadenken aanvaarden ze dat de zin van het leven erin bestaat hard te werken, op alle gebieden te presteren in konkurrentie met de anderen en ongebreideld te konsumeren. Ze hebben er niet de minste moeite mee dat voor het eerst in de geschiedenis de mens niet werkt om te leven, maar leeft om te werken en te konsumeren.

Als dan sommige jonge mensen in opstand komen tegen wat hun toekomst in gevaar brengt, voel ik mij gelukkig en denk ik terug aan mijn eigen jeugd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zelfs indien zulke jonge mensen dingen zouden doen, die ik persoonlijk niet zou goedkeuren, blijft hun verzet voor mij veel belangrijker dan tijdens een aktie begane fouten. Alleen wie niet handelt, maakt geen fouten.
Bij de strijd om het aardappelveld zijn tien politie-agenten gewond geraakt, waarvan er slechts drie een paar dagen werkonbekwaam waren. In de jaren zestig van de vorige eeuw ging het er veel harder aan toe. Een voorbeeld daarvan is de nacht van 10 op 11 mei 1968, toen duizenden studenten in het Parijse Quartier latin tientallen barrikaden oprichtten, waarvoor ondermeer een groot aantal auto's gebruikt werden. Toen de politie deze barrikaden bestormde, werden ze in brand gestoken. Er waren honderden gekwetsten, waaronder veel politie-agenten.

Talrijke linkse intellektuelen, onder wie Jean-Paul Sartre en Jaap Kruithof, rechtvaardigden dit geweld als een noodzakelijke reaktie op het strukturele geweld in de slechts formele demokratie. Sindsdien is de maatschappij niet veranderd. Het strukturele geweld is nog steeds aanwezig in de formele demokratie, waarin de sociale rechten zelfs langzaam afgebouwd worden. Het zou dus logisch zijn dat linkse intellektuelen het veel kleinere geweld tijdens de aktie in Wetteren zouden rechtvaardigen om dezelfde redenen, die hun voorgangers veertig jaar geleden aanhaalden. Maar de tijden zijn veranderd. Het neoliberale eenheidsdenken overheerst nu en beïnvloedt ook sommigen die zich links noemen. Professor Johan Braeckman nam zelfs zijn wensen voor werkelijkheid door te beweren dat Jaap Kruithof het er zeker niet mee eens geweest zou zijn dat een prijs met zijn naam toegekend werd aan het Field Liberation Movement.

Na de aankondiging dat op 29 mei een poging zou ondernomen worden om de aardappelen van de toekomst uit te trekken, heeft Braeckman samen met andere wetenschappers de organisatie Save Our Science opgericht. Die naam laat vermoeden dat zij ervan overtuigd waren dat heel de wetenschap gevaar liep door de aktie van een klein aantal aktivisten, die enkel maar van plan waren wat aardappelstruiken te vernietigen.
De militanten van Save Our Science zijn op 29 mei in Wetteren gaan betogen, maar ze waren al weg op het uur, waarop de aktie van het Field Liberation Movement zou beginnen. Als ik ervan overtuigd geweest was dat mijn wetenschap groot gevaar liep, zou ik op dat uur voor het aardappelveld gestaan hebben om de aktivisten tegen te houden en aldus mijn wetenschappelijke patatten van de ondergang te redden. Een verklaring waarom Save Our Science dat niet gedaan heeft, dacht ik een paar dagen later gevonden te hebben in een artikel van Braeckman, waarin hij verwees naar de geweldloosheid van Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Nooit geweld gebruiken lijkt heel mooi, maar de geschiedenis leert dat het weinig efficiënt is. Belangrijke maatschappelijke veranderingen zijn altijd gepaard gegaan met geweld. Zo zijn India en Pakistan in 1947 niet onafhankelijk geworden dankzij het vreedzame optreden van Gandhi, maar omdat de Britten weg wilden zijn uit hun rijkste kolonie, voor daar de dreigende burgeroorlog tussen hindoes en moslims uitbrak. Gandhi was trouwens een van de miljoenen slachtoffers van die oorlog, vermoord door iemand van zijn eigen volk.
King heeft de zwarten opgeroepen tot vreedzaam verzet, zoals het een goed kristen past, maar de politie van de zuidelijke staten en blanke racisten zijn zeer gewelddadig opgetreden tegen vreedzame betogers en in zwarte ghetto's in enkele grote Amerikaanse steden zijn opstanden uitgebroken, die bloedig onderdrukt werden. King zelf werd vermoord door een blanke racist.

Bij nader inzien kon de bewondering van Braeckman voor Gandhi en King toch niet verklaren waarom de militanten van Save Our Science niet in Wetteren gebleven zijn tot op het ogenblik van de bestorming van het aardappelveld, want in de geest van King hadden ze een vreedzame menselijke ketting kunnen vormen rond dat veld. Uiteindelijk heb ik bedacht dat men bij Save Our Science waarschijnlijk bang was voor slagen en verwondingen, omdat men geloofde dat het Field Liberation Movement uit hooligans bestond, die niet zouden aarzelen om brave wetenschappers in mekaar te slaan.
De aktie van het Field Liberation Movement heeft er alvast toe geleid dat er in Vlaanderen een brede maatschappelijke diskussie ontstaan is, niet alleen over de patatten van Wetteren, maar ook over de ggo's in het algemeen en over de invloed van de industrie op het wetenschappelijk onderzoek van de universiteiten. Ook op de Gentse Feesten was er een debat, waaraan een rekord aantal sprekers deelnamen. Professor emeritus Etienne Vermeersch verklaarde daar dat de aktie van het Field Liberation Movement onaanvaardbaar is in een demokratie.
Ik had die uitspraak verwacht, want ik ken hem al lang. Vermeersch is voor gelijkheid en rechtvaardigheid, maar op een gematigde manier, met wat meer gelijkheid en rechtvaardigheid voor de sterken, waartoe hijzelf behoort, en wat minder gelijkheid en rechtvaardigheid voor de zwakken.

Vermeersch vond het niet de moeite eerst zijn stelling te bewijzen dat er hier demokratie is. Voor hem is dat een vanzelfsprekendheid, die door iedereen moet aanvaard worden en waarover er geen diskussie mag zijn. Zulke vanzelfsprekendheid is zeer belangrijk voor het in stand houden van de bestaande orde, want als iedereen het sprookje gelooft dat er hier demokratie is, zal niemand het geoorloofd vinden geweld te gebruiken om een einde te stellen aan het vele bestaande onrecht en dan verandert er niets, want de de sterken en rijken, die ooit doodsbang waren voor het algemeen stemrecht, hebben intussen geleerd hoe ze bij verkiezingen de zwakken en armen kunnen manipuleren.

Het grootste deel van de negentiende eeuw mochten slechts een heel beperkt aantal Belgen deelnemen aan de verkiezingen. En men noemde dat toen demokratie.
Vanaf 1893 mochten alle Belgische mannen deelnemen aan de verkiezingen, zij het dan dat sommigen drie stemmen hadden en de meesten slechts een. En men noemde dat demokratie.
De vrees voor een revolutie, zoals die ondermeer in Rusland en Duitsland uitgebroken waren, had na de Eerste Wereldoorlog voor gevolg dat het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd werd voor de mannen, maar niet voor de vrouwen. En men noemde dat demokratie.
In 1948 kregen ook de vrouwen stemrecht, maar de mannen bleven nog steeds hoofd van het gezin. En men noemde dat demokratie.

Al twee eeuwen hebben we hier het kapitalisme, dat de uitbuiting betekent van wie in een bedrijf moet gaan werken om zijn boterham te verdienen. Door de aanhoudende harde klassenstrijd zijn de scherpste hoeken afgerond, kregen de meeste werknemers een behoorlijk inkomen en werd de sociale zekerheid ingevoerd, maar de uitbuiting is gebleven en heeft nieuwe vormen aangenomen. En Vermeersch noemt dat demokratie.
Een werkloze die weigert in een bank te gaan werken, omdat hij de klanten geen leugens wil vertellen over gevaarlijke beleggingen, wordt zijn uitkering afgenomen. En Vermeersch noemt dat demokratie.

Op de arbeidsmarkt worden allochtonen gediskrimineerd, zonder dat de overheid daar veel tegen doet. En Vermeersch noemt dat demokratie.
Voor het gerecht bestaat er een grote ongelijkheid tussen rijken en armen. Voor wie gelijk heeft, is het vaak belangrijk een goede en dus dure advokaat te hebben om van de rechtbank gelijk te krijgen. Wie rijk is, kan zich dure advokaten veroorloven, wie arm is niet. En Vermeersch noemt dat demokratie.

De demokratie is geleidelijk opgebouwd sinds de Franse Revolutie, met vallen en opstaan, maar ook vandaag hapert er nog heel veel aan, vooral dan op het gebied van de sociale rechten, maar niet alleen op dat gebied. Wie sterk is, heeft vandaag bij ons meer rechten en minder plichten dan wie zwak is, en dus zie ik niet in, waarom in bepaalde omstandigheden de zwakken geen geweld zouden mogen gebruiken om op te eisen, waar ze in een echte demokratie recht op hebben, maar wat ze zonder geweld niet kunnen krijgen.

Zedenpreker Vermeersch is overigens niet erg origineel. Vanaf het begin van de geschiedenis hebben alle machthebbers hun onderdanen verboden geweld te gebruiken tegen hen en werd geweld tegen de machtigen brutaal onderdrukt en zwaar gestraft. Het geweld van de heersers is bovendien altijd veel erger geweest en heeft veel meer mensen het leven gekost dan dat van de verdrukten.
Mussolini en Hitler zijn aan de macht gekomen door vrije verkiezingen. Volgens de moraal van Vermeersch mochten de Italianen en de Duitsers zich dus niet met geweld verzetten tegen deze misdadigers, die immers de steun hadden van de meerderheid van de bevolking.

Tijdens het laatste debat van de Gentse Feesten van dit jaar heeft Vermeersch aangekondigd dat hij nooit meer voor een linkse partij zal stemmen, omdat de linkse partijen tijdens de recente onderhandelingen over BHV het Vlaams territorium niet goed verdedigd hebben. Hij hoeft zich dus niet meer te ergeren over subversieve verzen in het rebelse lied van alle socialisten, de Internationale, zoals de volgende:
"broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven,
geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt."

Uit de diverse artikels en uit het debat bleek dat het niet zeker is dat het gebruik van ggo's geen risico’s meebrengt. Daar het hier gaat om risico’s voor de hele bevolking, is het in een democratie logisch dat de hele bevolking moet kunnen deelnemen aan de beslissing of bepaalde ggo's mogen ontwikkeld worden. Dat is des te meer vereist, wanneer er tussen de wetenschappers grote onenigheid bestaat over de aard van de risico’s. In een echte democratie geven de wetenschappers informatie over voor- en nadelen, waarna de burgers beslissen. Belangrijke beslissingen, zoals deze over de ggo's, overlaten aan wetenschappers is de instelling van een dictatuur van deskundigen.
Natuurlijk is het mogelijk dat de meerderheid van de bevolking een domme beslissing neemt. Dat is al meer dan eens gebeurd. De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Maar dat is nog geen reden om de dictatuur van een minderheid van slimme mensen in te voeren.

Volgens de scheppers zijn hun wetenschappelijke patatten, zoals andere ggo's, bedoeld om het hongerprobleem op te lossen. Zulke bewering getuigt van naïviteit, die echter niet ongewoon is bij sommige mensen met een universitair diploma, die hun vak heel goed beheersen, maar zo goed als niets afweten van wat er geen verband mee houdt. Het is trouwens geen nieuwigheid. Reeds in 1968 werd in dit verband gesproken over vakidioten in dienst van het kapitalisme.
Het is niet omdat een nieuwe aardappelsoort een grotere opbrengst per ha heeft, dat er ook meer aardappelen op de markt zullen komen. Dat zal alleen het geval zijn, indien de totale oppervlakte, waarop aardappelen geteeld worden, niet verminderd wordt. Maar niet de scheppers van de nieuwe aardappel zullen dat bepalen, maar de markt, zoals in het kapitalisme altijd gebeurt. Het is perfect mogelijk dat er met het massaal gebruik van de nieuwe aardappelsoort minder ha met aardappelen zullen zijn en dat er meer ha aangewend zullen worden  voor de productie van biobrandstof en veevoeder. En geen enkele wetenschapper zal zo iets kunnen verhinderen. Daarom is het niet verstandig te verkondigen dat een aardappel of een ander gewas met een hoger rendement een bijdrage zal zijn om meer mensen van voedsel te voorzien.
De aarde is een eindige planeet en kan dus geen voedsel voortbrengen voor een oneindig aantal mensen. Bovendien kan de opwarming van de aarde ertoe leiden dat landbouwgrond verloren gaat. Beweren dat er wetenschappelijke oplossingen zijn voor het voedselprobleem, is de mensen misleiden, niet meer of niet minder. De oplossing is een drastische vermindering van de consumptie in de rijke landen en een even drastische geboortebeperking. Dat wetenschappers dat niet inzien, getuigt niet van grote intelligentie.

Politici kunnen niet zeggen dat de consumptie naar omlaag moet, willen ze nog verkozen raken. Wetenschappers die geen kandidaat zijn bij verkiezingen, kunnen dat wel, maar ze doen het niet. Sommigen maken de mensen liever wijs dat zij de oplossing hebben voor het probleem. De aardappel van de toekomst van de UGent en BASF is daar een voorbeeld van.
Als wetenschappers niet durven of willen zeggen dat minder consumeren een absolute noodzaak is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dan zou men minstens kunnen verwachten dat ze niemand aansporen om meer te consumeren. Maar dat is nu juist wat de Gentse rector doet, wanneer hij, in navolging van Frank Vandenbroucke, de neoliberaal van de SP.A, zijn studenten onder druk zet om enkele maanden in het buitenland te gaan studeren en zelfs overweegt hen daartoe te verplichten.
Veel Vlaamse studenten hebben niet veel lust om in het kader van het Erasmusproject een tijd aan een buitenlandse universiteit te gaan studeren. Ze zijn verstandig genoeg om te begrijpen dat je geen betere advocaat, dokter, leraar, apotheker, notaris of tandarts bent, omdat je een tijd in Zweden, Spanje, Griekenland of een ander land van de EU gestudeerd hebt, en ze begrijpen ook dat studeren in een vreemde taal moeilijker is dan studeren in de eigen taal. Als je dan jong bent en een relatie hebt, is het begrijpelijk dat je er weinig voor voelt maandenlang aangewezen te zijn op internetcontact met je partner.
Het toerisme is een onderdeel van de consumptie. Nu berekent reizen CO¬2 in de lucht brengen, ongeacht of men op reis gaat om te studeren of als toerist, tenzij men het met de fiets doet. De verdedigers van meer consumptie beweren dat het in de genen van de mensen zit steeds meer te willen consumeren en dat het dus niet de reclame is, die hen daartoe brengt. Welnu, in het geval van het studeren in het buitenland, is het overduidelijk dat veel studenten het niet willen doen, ondanks de reclame van de universiteiten. Het antwoord van de Gentse rector op de weigering van studenten om meer te consumeren, is dwang door het invoeren van de verplichting om op studiereis te gaan. Dat is geweld, structureel geweld. Als je weigert mee te doen aan de consumptie van het studietoerisme, krijg je geen diploma meer aan de universiteit, die de leuze "durf denken" heeft aangenomen.

De woede van de Vlaamse rectoren en van een aantal Vlaamse wetenschappers, onder wie Braeckman, werd ongetwijfeld nog erger, toen zij uit de media vernamen dat heel wat wetenschappers deel uitmaakten van het Field Liberation Movement, en niet zo maar wetenschappers, maar wetenschappers die werken aan hun eigen universiteiten. Als een hedendaagse Grootinquisiteur heeft de rector van Leuven onmiddellijk ingegrepen tegen dit verraad aan zijn wetenschap in dienst van het neoliberale kapitalisme. Zonder zich te storen aan het recht op vrije meningsuiting, dat bestaat in elke democratie, en het recht om voor onschuldig gehouden te worden tot zijn schuld voor een rechtbank bewezen is, heeft hij een harde sanctie getroffen tegen de ketterij aan zijn universiteit.

Ook de inquisitie heeft de invloed van de democratie ondergaan. In 1600 werd de wetenschapper Giordano Bruno tot de dood op de brandstapel veroordeeld, omdat hij beweerde dat de aarde niet het centrum van het heelal is. Barbara Van Dijck werd alleen maar ontslagen. De vaak gewelddadige strijd voor democratie van de voorbije eeuwen heeft vruchten afgeworpen.
Ter ere van de rector van de universiteit, waar ik lang geleden het diploma van burgerlijk ingenieur behaalde, wil ik tot slot even de grote Duitse dramaturg Bertolt Brecht parafraseren.
Wat is het vernietigen van een aardappelveld, vergeleken met het dwingen van jonge mensen om een bijdrage te leveren tot de opwarming van de aarde door tegen hun zin enkele maanden te gaan studeren in het buitenland?
 
Diogenes van Gent Door (Columnist van Attac Vlaanderen)

reacties

12 reacties

 • door Chris D. op vrijdag 5 augustus 2011

  Hoewel niet alles even vlot verteerbaar was is het een mooi opiniestuk.

 • door danielverhoeven op zaterdag 6 augustus 2011

  Alhoewel ik achter 90% van de standpunten weergegeven in deze tekst sta, stel ik mij wel vragen bij het verantwoorden van geweld met als reden dat er overal in onze maatschappij structureel geweld aanwezig is. Hiermee veroordeel ik niet de actie van het FLM, omdat ik dat niet echt geweld vond, maar eerder een schelmenstreek die idd aanleiding gaf tot een zinvolle discussie. En het klopt ook dat academici als Vermeersch en Braeckman daarbij de nodige hypocrisie aan de dag legden. Maar dit is geen reden om onze tegenargumenten zelf niet kritisch te overwegen, integendeel.

  "Structureel geweld" is een metafoor, beeldspraak. Geweld is hier in een overdrachtelijke betekenis gebruikt zoals wij ook bijvoorbeeld van mentaal geweld spreken als iemand gepest wordt. Maar structureel geweld is op zich geen geweld. Dus structureel geweld aanhalen om geweld te gebruiken als zelfverdediging is demagogisch. En daarbij interesseert het mij niet wat Kruithof daarvan zou gedacht hebben. Sorry ik ben nooit een fan geweest Van Jaap, ook niet in 1968 toen, ik student was en actief betrokken bij de radicale studentenbeweging, wel van Leo Apostel.

  In Europa vandaag zien we steeds meer dat belangrijke sociale en politieke bewegingen geweldloos verlopen. De muur is gevallen zonder geweld. Zowel in Tunesië als Egypte kwam het geweld bij de democratische opstanden alleen van de overheid niet van de massa.

  De 15M beweging die startte in Madrid aan de Puerta del Sol is EXPLICIET geweldloos en zoveel effectiever. De Spaanse politie heeft op op 2 augustus op een barbaarse manier de pleinen in Madrid ontruimd. De actievoerders hebben zich echter op geen enkel ogenblik laten provoceren en ze hebben hun pleinen op vrijdagnacht vreedzaam terug genomen, massaal. Cada vez, somos mas, was een van hun slogans. Ze waren ook met 16.500. Zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/05/spaanse-politievakbond-solidair-met-indignados

  Dit is het verschil tussen Democracia Real Ya, een massale beweging die gedragen wordt door het volk, die zelfs steun kreeg van een van de politievakbonden, en de acties van groupuscules. Van die laatste verwacht ik niet de sociale en democratische veranderingen die broodnodig zijn, van bewegingen zoals die in Spanje wel. Ik denk dat dit in overweging moet genomen worden bij de verdediging van geweld.

 • door Klaas op zaterdag 6 augustus 2011

  Het is nogal gemakkelijk om alles wat je niet bevalt structureel geweld te noemen om er dan met een gerust geweten op te gaan kloppen. Ik vind dit geen mooi opiniestuk. Het overtuigt mij helemaal nergens van. Goeman slaagt er niet eens in om de bestaande goede argumenten tegen die genetisch gewijzigde aardappelen deftig te verwoorden. En al helemaal niet waarom ze nu eigenlijk hardhandig gerooid moesten worden. En waarom de werkonbekwaamheid van die politiemannen ook maar ergens goed voor is geweest. Sorry. Maar ik vrees dat het niet met dit soort van oppervlakkige sloganeske pamfletjes is, dat links de harten zal beroeren.

 • door LVE op zaterdag 6 augustus 2011

  Mooi artikel! Heb er van genoten. Overigens blijft het een spel van woorden. Wat is geweld? structureel geweld? democratie? … In elke maatschappij zijn er hefbomen die de evolutie van een samenleving bepalen. Je hebt de hefbomen van de agro-industrie die o.a door agressieve reclame en loze beloftes proberen hun winst te maximaliseren (wat o.a. geleid heeft tot een golf van zelfmoorden bij Indische boeren, zie http://www.gentech.nl/info/gentech_in_ontwikkelingslanden#Katoen http://www.chrgj.org/publications/docs/every30min.pdf In dat opzicht kun je inderdaad m.i. wel degelijk spreken van “structureel geweld”, nl. geweld dat voorvloeit uit de manier volgens dewelke onze samenleving ‘democratisch’ georganiseerd is.)

  Het verzet en acties zoals die van het FLM zijn hefbomen die zorgen voor een noodzakelijk evenwicht.

  Overigens kwam het geweld tijdens de actie van de systeemhandhavers en het is maar de vraag is hoe die drie handhavers gekwetst geraakt zijn. Een gebroken pink kun je ook krijgen van geweld dat je zelf gebruikt!

 • door De Witte Bernard op zaterdag 6 augustus 2011

  We worden dagelijks overspoeld door de boodschap dat wij (de gewone burgers) moeten besparen. We worden dagelijks overspoeld met de idee dat we zoveel mogelijk moeten consumeren. We worden dagelijks via allerhande camera's in de gaten gehouden op straat en in vele gebouwen (niet enkel regeringsgebouwen). Het lijstje is te lang om het volledig weer te geven, maar dat zijn uitdrukkingen van geweld, dat meestal met de term structureel geweld wordt aangeduid. Dat bestaat dus wel degelijk. Toch moet er genuanceerd worden als het over de keuze gaat tussen tegengeweld en geweldarm verzet. Dat tegengeweld lokt automatisch nog meer geweld uit, en leidt tot een steeds grotere spiraal van geweld en tegengeweld. Daartegenover staat geweldarm verzet. Hierbij zijn twee aspecten van wezenlijk belang : de actiemiddelen zijn gesteund op zo weinig mogelijk geweld (maar een zekere vorm van druk uitoefenen is uiteraard aanwezig en zelfs noodzakelijk, het zou wel naief zijn om blindelings te geloven in de goedwil van de tegenstrever). Het tweede aspect is : verzet, het niet aanvaarden van het geweld in de structuren en hiertegen opkomen. De laatste twee decennia merken we dat de vormen van geweldarm verzet steeds meer aangewend worden (denk aan de vreedzame oosteuropese revoluties, over de volksopstanden nu in de Arabische wereld en ja, nu zelfs in Israël). Geweldarm verzet is dus geen utopie meer, maar een reële vorm van verweer. Ook dit verzet zal vaak op geweld stuiten vanuit de overheid, maar een volgehouden geweldarme strijd kan dit overwinnen, uiteindelijk faalt dit geweld als het verzet blijft doorgaan. Nu is het wel zo dat er toestanden zijn van een barbaarse politieke dictatuur die niet alleen geweldarm kunnen overwonnen worden, soms is revolutionair tegengeweld als complementair middel naast geweldarm verzet noodzakelijk, maar het doel moet steeds blijven het uitschakelen van het structureel geweld. Een paar voorbeelden uit het verleden hebben aangetoond dat dit tegengeweld niet noodzakelijk leidt tot verder geweld na de overwinning (of tijdens de strijd). El Salvador : het FMLN (guerillabeweging) heeft steeds gepoogd om tot een overeenkomst te komen met de regering, natuurlijk met afwijzing van het brute geweld van de doodseskaders. Zuid-Afrika : toen Nelson Mandela werd vrijgelaten, heeft hij onmiddellijk opgeroepen tot verzoening tussen blank en zwart, waardoor een burger-oorlog vermeden is. Waar ik Eric helemaal niet kan volgen, is de bewering (of zo versta ik het tenminste) dat Gandhi geen invloed heeft gehad op de onafhankelijkheid van India - Of dat Martin Luther King geen invloed heeft gehad op de emancipatie van de zwarten in de VS - dat lijkt me wel heel erg kort door de bocht gaan.

 • door Jvm op zondag 7 augustus 2011

  tot zover de neutraliteit van de moderator. Opvallend dat er nu wel erkent wordt dat de GGO-actie geweld is.

  • door LVE op zondag 7 augustus 2011

   Man, waarover gaat het hier eigenlijk?? Tijdens de ggo-actie kwam het geweld van de systeemhandhavers, die konden nog eens naar hartelust oefenen in het matrakkloppen. De actievoerders hebben zelf niet aangevallen, hooguit zich verdedigd. Daarnaast kun je de vraag stellen of er nooit geweld kan gebruikt worden om maatschappelijke vooruitgang te bekomen? Daarover ging bovenstaande reactie. Met zo'n gasten als jij hadden we wellicht nog altijd kinderarbeid gehad, slavenhandel, geen stemrecht , geen gratis onderwijs voor iedereen (waar je trouwens kon leren dat het is "erkend wordt") ... Waarom wil je de dingen voortdurend uit hun context trekken?

 • door Gert.D234 op zondag 7 augustus 2011

  Wie achter bovenstaande tekst staat, onderschijft dat het gerechtvaardigd is geweld te gebruiken tegen mensen met een andere mening. 'U zult minder consumeren omdat ik het zeg' en 'Gij zult geen onderzoek doen naar ggo's omdat ik het zeg' zijn de centrale geloofsregels uit dit stuk. Een dergelijke anti-wetenschappelijke en fundamentalistische houding maakt elk gesprek onmogelijk. Zien jullie dat niet? De tijd dat democratie met een k geschreven werd, ligt al een tijdje achter ons. De tijd dat dergelijke marxistische analyses ernstig genomen werden ook. De staatsveiligheid hoeft niet meer te zoeken. Onze eigen gevaarlijke Breivikiaanse idioten zitten hier.

 • door Peter Braet op maandag 8 augustus 2011

  Genetische modificatie is een techniek. Te Wetteren was er een proef tot het produceren van een genetisch gewijzigd Bintje, dat resistent is tegen de aardappelziekte. Als het lukt om zo'n Bintje te creëren dan is het niet meer nodig om Bintje-aardappelvelden met mycocide te besproeien en kunnen er dus onbespoten Bintjes in de winkel verkocht worden. Het resultaat zal dan zijn dat we eindelijk ook bio-frieten in het frituur kunnen aangeboden krijgen. Wie kan daar nu tegen zijn? Want de zogenaamde biologisch geteelde, tegen de aardappelziekte resistente aardappeltjes zijn niet geschikt om er zo'n typisch Belgische, dikke, vette frieten mee te bakken. Ik voeg hier voor de duidelijkheid aan toe dat een volgens de regels van de bio-teelt onbespoten en zonder kunstmest geproduceerd gewas volgens mij ook een bio-label verdient. Vergelijkbare argumenten kunnen aangehaald worden ter verdediging van de proef met de genetisch gewijzigde populieren, een poging om hout te telen dat minder lignine bevat. Proef waarvan FLM helaas heeft aangekondigd dat ze die ook wenst te vernietigen. Over FLM kan ik kort zijn: die zullen hun echte prijs ontvangen in de rechtbank. Ik vind dat de actie te Wetteren ofwel een verkeerd doel had (alle GGO's de wereld uit), ofwel haar doel (voor een andere landbouw) voorbijgeschoten is. Eigenlijk is er daar een verkeerd doelwit voor actie gekozen. Het ware mijns inziens beter geweest acties te ondernemen tegen de chemische industrie, het misbruik dat die maakt van de biotechnologie om meer sproeimiddelen en kunstmeststoffen te verkopen, tegen de monopolievorming in de zaaigoedverkoop, en voor een hervorming van het intellectueel eigendomsrecht en voor het recht van de kleine boer om ten allen tijde zelf zaaigoed te blijven produceren ook al zal dat zaaigoed af en toe zaden bevatten die het resultaat zijn van kruisbestuiving met een GGO-plant uit een naburig veld. Dan hoeven we niet meer over "besmetting" te spreken in plaats van over kruisbestuiving, wat ook nu al in de gewone en de biologische zaaigoedteelt een veel voorkomend probleem is dat enkel opgelost kan worden door grote afstanden te houden tussen de zaadkweeklocatie en de dichtsbijzijnde teelt van een gewas van dezelfde soort, ook al gaat het om een andere variëteit, zelfs de wilde vorm mag niet in de buurt aanwezig zijn om de eigenschappen van het "ras" zoals dat genoemd wordt te behouden. Voorts meen ik dat dhr. Jaap Kruithof te verstrooid is om zich nog in zijn graf om te draaien, we kunnen enkel maar gissen wat hij hiervan had gevonden. Ik weet enkel wat ikzelf ervan vind: een domme actie. Spijtig voor de mensen die er ongetwijfeld met goede bedoelingen aan hebben deelgenomen en weldra de rekening gepresenteerd zullen krijgen. Ook is het in verband met de duidelijk uit de hand gelopen (en dan ben ik nog héél vriendelijk) actie te Wetteren opvallend in de commentaren erna dat er verschillende visies zijn over de betekenis van het woord of het begrip "geweld". Volgens mij was het overduidelijk een gewelddadige actie: een bende dolgedraaide jongeren die een omheining met alle geweld neerhalen,zich niet willen laten tegenhouden door de daar aanwezige ordediensten, zich daar met geweld tegen verzetten en vervolgens als echte geweldenaars de patatten van iemand anders gaan proberen uit te trekken! Ik ga verder geen commentaren plaatsen over dit onderwerp. Het is nu afwachten wat het gerecht erover uitspreekt en hpelijk blijft het hierbij, komen er géén acties tegen andere wetenschappelijke proefopstellingen. In voorkomend geval, nog eens een aangekondigde vernieling, zullen we over terrorisme spreken en zijn de antiterreurwetten ook van toepassing. Ik vond het zeer verstandig van de wetenschappers van 'Save Our Science' om de confrontatie met de FLM-hooligans te vermijden, die mensen zijn toch niet meer voor rede vatbaar gehersenspoeld als ze zijn met waanideeën als 'frankenstein food, synthetische patatten en zelfs kwallengenen' las ik ergens. GMO's vormen geen gevaar voor de gezondheid, het milieu, de biodiversiteit en de kleine landbouw. Eveneens opvallend in het stuk van meneer Goeman is dat hij (hoe kan het ook anders) zich ook laat vangen door de klimaathysterie en de CO²-waan. Ander onderwerp. Case Closed.

  • door brecht op dinsdag 9 augustus 2011

   "Eveneens opvallend in het stuk van meneer Goeman is dat hij (hoe kan het ook anders) zich ook laat vangen door de klimaathysterie en de CO²-waan."

   Ik geef je gelijk: ik heb ook kritiek op Erasmus en al die andere uitwisselingsprogramma's voor studenten. In het buitenland zitten maakt je nog geen ruimdenkende wereldburger. Het is de vraag of die uitwisselingen wel meerwaarde bieden. Het internet en de globalisering hebben het enerzijds makkelijker gemaakt om elders te gaan studeren en bijleren, maar maken het anderzijds ook makkelijker om de voordelen van buitenlandse contacten en ervaringen te plukken zonder daadwerkelijk naar het buitenland te moeten gaan. Er kan dus veel kritiek geleverd worden op de gepercipieerde nood om naar het buitenland te gaan om een volwaardige studie genoten te kunnen hebben. Maar wat zien we hier? CO2! Alleen maar de ecologische voetafdruk! Dat als hét argument bij uitstek tegen uitwisselingsprogramma's? Dat je bij het gaan naar en terugkeren van je buitenlandse bestemming eens wat CO2 hebt uitgestoten? Doe me een lol: schiet je dan gewoon door het hoofd. Stoot je lekker geen CO2 meer uit, en zal je nooit kinderen hebben die ook CO2 zouden uitstoten, en kleinkinderen etc. Ach, een Peter SInger pleit voor een vrijwillig streven naar extinctie van de mens. De doden klagen niet he! Zo erg zal 'dood' zijn wel niet zijn. Red het klimaat, blow your brains out!

 • door David op dinsdag 9 augustus 2011

  Het valt me op dat hier de laatste tijd op de WereldMorgen een aantal opiniestukken zijn verschenen waarin geweld tegen kapitalisten, extreem-rechts en dergelijke wordt gepropageerd. Dit geweld wordt gelegitimeerd vanuit de eigen grote morele waarheden. Wij hebben gelijk, zij zijn fout en iedereen moet in opstand komen. Ik beschouw mezelf eerder links, maar als ik dergelijke zaken lees dan ben ik toch een beetje bang want het verleden heeft ons ook geleerd dat zo totalitaire linkse regimes tot stand kunnen komen. Sartre en Kruithof worden hier aangehaald en ik ben eigenlijk eens benieuwd wat zij hiervan denken. Deze topic zou wel eens mogen uitgediept worden op de nieuwssite. Zelf ben ik het werk van Dostojevski aan het doorploeteren en ik begin te begrijpen waarom hij de spot drijft met het socialisme/marxisme.

  • door brecht op dinsdag 9 augustus 2011

   Vooral zo kort na de raid van Breivik heeft het oproepen tot geweld wel een erg wrang smaakje.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties